Taxes dels departaments de la Generalitat de Catalunya

ORDRE VEH/102/2017, de 23 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El règim jurídic de les taxes i els preus públics de la Generalitat de Catalunya és constituït pel text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en el qual s’han refós en un únic cos normatiu la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics, així com totes les lleis de pressupostos, de mesures i d’altres que l’han anat modificant.

La disposició addicional tercera del text refós estableix per als departaments de la Generalitat l’obligació de publicar, mitjançant una ordre, la relació de les taxes que gestionen directament i també les que gestionen els organismes i les entitats que en depenen, dins el termini de dos mesos, a comptar des de la data d’entrada en vigor de la llei que les modifiqui, en creï de noves o n’actualitzi els imports. A més, es preveu que aquesta relació s’ha d’exposar en totes les dependències i oficines del departament i dels organismes o les entitats corresponents, i ha d’estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.

Enguany, cal tenir en compte que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, ha previst a l’article 42 que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’elevin, per a l’any 2017, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l’any 2016, llevat dels de les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya la Llei de pressupostos, de la taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.

Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Donar publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Barcelona, 23 de maig de 2017

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

 

 

Annex

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny

 

 1. Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

 

-1. Taxa pel servei de realització de fotocòpies (article 2.2-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la realització de fotocòpies per part de l’Administració de la Generalitat, quan la prestació d’aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l’Administració.
 2. b) Quota:

– Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.

– Fotocòpies en full DIN A3: 0,20 euros/unitat.

– Fotocòpies en full DIN A1: 1,85 euros/unitat.

– Fotocòpies en rotlle: 2,65 euros/unitat.

 

-2. Taxa per la presentació simultània d’un nombre superior a deu escrits o documents en els registres administratius de la Generalitat adreçats a altres administracions públiques (article 2.4-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la presentació, per una mateixa persona en un mateix dia i en una mateixa oficina de registre administratiu de la Generalitat, d’un nombre superior a deu escrits i documents adreçats a altres administracions públiques.
 2. b) Quota: l’import de la quota per a cada document és de 5,20 euros.

 

 

 1. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

-1. Taxa per l’expedició de certificacions oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (article 6.4-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: expedició de certificacions oficials de les estadístiques elaborades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i de les estadístiques oficials elaborades per les institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.
 2. b) Òrgan gestor: Institut d’Estadística de Catalunya.
 3. c) Quota: la quota de la taxa es fixa en 27,30 euros per certificació.
 4. d) Exempció de la quota: estan exempts de pagar la taxa els departaments de la Generalitat de Catalunya.

 

-2. Taxa per la prestació del servei de resultats específics d’estadístiques d’interès de la Generalitat (article 6.6-6 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: el servei de resultats específics d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en els termes establerts per l’article 19.c de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de la Generalitat.
 2. b) Òrgan gestor: Institut d’Estadística de Catalunya.
 3. c) Quota: la quota de la taxa es determina multiplicant les hores de dedicació del personal estadístic a la prestació del servei sol·licitat pel preu hora de dedicació del personal estadístic, que és de 65,55 euros l’hora.
 4. d) Exempció de la quota: estan exempts de pagar la taxa els òrgans estatutaris i l’Administració de la Generalitat i els òrgans, organismes i ens públics que en depenen o hi estan vinculats.
 5. e) Bonificació de la quota: poden gaudir d’una bonificació del 50 % de la quota resultant les altres administracions públiques de Catalunya i els ens que depenen d’aquestes administracions o que hi estan vinculats.

 

-3. Taxa per la verificació prèvia a l’admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (article 6.2-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l’admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.
 2. b) Òrgan gestor: Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
 3. c) Quota:
 4. La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem següent:
 5. a) Valors amb un termini final d’amortització o venciment superior a divuit mesos: 0,03 per mil.
 6. b) Valors amb un termini final d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,01 per mil.
 7. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet informatiu corresponent. En cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.

Si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a 28.020,15 euros, en el cas d’emissions de renda variable, o de 12.609,10 euros, en el cas de valors de renda fixa, s’ha d’aplicar una quota fixa màxima de 28.020,15 euros i 12.609,10 euros, respectivament.

 1. Si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és inferior a 2.222,15 euros, en el cas d’emissions de valors de renda variable, o de 1.307,15 euros, en el cas de valors de renda fixa, s’ha d’aplicar una quota fixa mínima de 2.222,15 euros i 1.307,15 euros, respectivament.

 

-4. Taxa per a la verificació prèvia a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (article 6.3-5 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la verificació prèvia a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.
 2. b) Òrgan gestor: Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
 3. c) Quota:
 4. La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de gravamen següent, segons les característiques de l’emissió o oferta pública de venda:

1.1. Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un termini final d’amortització o venciment superior a divuit mesos, i fullets presentats com a conseqüència de modificacions de valors en circulació que suposen un increment del seu valor nominal: 0,15 per 1.000.

1.2. Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un termini final d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,04 per 1.000.

 1. Això no obstant, si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a 91.142,40 euros, en el cas d’emissions de renda variable, o de 54.685,45 euros, en el cas de valors renda fixa, s’ha d’aplicar una quota fixa màxima de 91.142,40 euros i 54.685,45 euros, respectivament.
 2. Per als fullets presentats com a conseqüència de la modificació de valors en circulació que suposen una disminució del valor nominal d’aquests, suplements o modificacions de fullets d’emissió registrats que no afecten el valor nominal de l’emissió o emissions, excepte fullets incomplets: 213,05 euros.
 3. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet informatiu corresponent. En cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.
 4. En el cas de fullets d’ofertes públiques de venda, la base imposable és el valor efectiu de l’oferta corresponent.

 

-5. Taxa per la realització de valoracions prèvies en l’àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya (article 6.5-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: realització de la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable a sol·licitud de la persona interessada amb caràcter previ a la realització del fet imposable corresponent, en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions.
 2. b) Òrgan gestor: delegacions territorials de l’Agència Tributària de Catalunya a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 3. c) Quota: 497,65 euros per cada bé valorat. Si la sol·licitud de valoració comporta valorar una pluralitat de béns, s’ha d’exigir, a més, la quota corresponent a la valoració de cada bé.

 

-6. Taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes (article 15.1-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

 1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la prestació en matèria de joc i apostes de les actuacions i serveis administratius.
 2. b) Òrgan gestor: Direcció General de Tributs i Joc.
 3. c) Quota:

L’import de la quota correspon als conceptes següents:

 1. Emissió de documents d’homologació de material de joc o inscripció en el Registre de models: 246,85 euros.
 2. Inscripció, autorització i renovació d’empreses:

2.1. Inscripció en els registres i autorització d’empreses de joc: 308,10 euros.

2.2. Modificacions de les condicions d’inscripció i autorització d’empreses de joc: 61,50 euros.

 1. Emissió de documents professionals: 36,65 euros.
 2. Autorització, renovació o règim de comunicació de locals i establiments:

4.1. De casinos de joc: 6.168,55 euros.

4.2. De sales de bingo: 1.233,45 euros.

4.3. De salons de joc (màquines B): 616,70 euros.

4.4. De salons recreatius (màquines A): 308,10 euros.

4.5. D’altres locals de joc: 61,50 euros.

4.6. Modificació d’autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs: 61,50 euros.

 1. Expedició i duplicats de permisos d’explotació: 123,05 euros.
 2. Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l’emplaçament i als permisos per l’explotació de les màquines recreatives i d’atzar, i diligències relatives als llibres: 61,50 euros.
 3. Examen d’expedient d’autoritzacions o de comunicacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes: 61,50 euros.
 4. Expedició de duplicats: 50 % de la quota.
 5. Expedició de permís d’explotació per substitució amb emplaçament: 245,45 euros.
 6. Expedició de permís d’explotació amb emplaçament: 184,25 euros.
 7. Obtenció de l’habilitació com a entitat d’inspecció o com a laboratori d’assaigs: 1.233,40 euros.

En funció del tipus d’habilitació sol·licitada s’han de pagar, a més, les taxes següents:

11.1. Per assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus B, C i, potestativament, del tipus A: 367,30 euros.

11.2. Per a l’autorització d’altres elements i material de joc i apostes o per inspeccions tècniques per a la renovació de permisos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar: 252,15 euros.

11.3. Per la comprovació del funcionament correcte dels aparells i els materials de joc i apostes: 328,45 euros.

11.4. Per la inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, d’acord amb el que estableix l’article 20.3 de la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc: 367,30 euros.

 1. Per l’autorització, modificació i cancel·lació d’interconnexions de màquines recreatives amb premi i d’atzar: 124,15 euros.

 

 

III. Bonificació en quota (apartat 3 de l’article 1.2-7 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

Les persones que fan la sol·licitud per mitjans electrònics gaudeixen d’una bonificació del 10 % de la quota de la taxa, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pot fer de manera presencial o per mitjans electrònics.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *