Taxes vigents l’any 2017 Catalunya

ORDRE GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

La disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que, en el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen en què identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

L’article 42 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2017, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l’any 2016. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

D’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Donar publicitat a les quotes de les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que es detallen en l’annex d’aquesta Ordre.

 

Barcelona, 9 de maig de 2017

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

Taxes que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

  1. Concepte: taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat.

 

  1. Exempcions:

Estan exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

 

  1. Bonificacions:

–S’aplicarà un 20% en els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facin per mitjans telemàtics.

–S’aplicarà un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

–S’aplicarà un 50% a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

–La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

 

  1. Quantia:

 

  1. a) Per accedir a un lloc de treball del grup A1 (A): 69,25 euros.

–Amb la bonificació del 20%: 55,40 euros

–Amb la bonificació del 30%: 48,50 euros

–Amb la bonificació del 50%: 34,65 euros

–Amb la bonificació del 70%: 20,80 euros

 

  1. b) Per accedir a un lloc de treball del grup A2 (B): 54,50 euros.

–Amb la bonificació del 20%: 43,60 euros

–Amb la bonificació del 30%: 38,15 euros

–Amb la bonificació del 50%: 27,25 euros

–Amb la bonificació del 70%: 16,35 euros

 

  1. c) Per accedir a un lloc de treball del grup C1 (C): 39,75 euros.

–Amb la bonificació del 20%: 31,80 euros

–Amb la bonificació del 30%: 27,85 euros

–Amb la bonificació del 50%: 19,90 euros

–Amb la bonificació del 70%: 11,95 euros

 

  1. d) Per accedir a un lloc de treball del grup C2 (D): 29,85 euros.

–Amb la bonificació del 20%: 23,90 euros

–Amb la bonificació del 30%: 20,90 euros

–Amb la bonificació del 50%: 14,95 euros

–Amb la bonificació del 70%: 9,00 euros

 

  1. e) Per accedir a un lloc de treball d’agrupacions professionals (E): 24,90 euros.

–Amb la bonificació del 20%: 19,95 euros

–Amb la bonificació del 30%: 17,45 euros

–Amb la bonificació del 50%: 12,45 euros

–Amb la bonificació del 70%: 7,50 euros

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *