Venda no sedentària a la COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 124/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 65/2012, de 20 d’abril, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

(DOGV de 10.08.2018)

L’actual redacció de l’apartat d de l’article 7.1 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, pel qual es regula la venda no sendentària a la Comunitat Valenciana emmalalteix de certa ambigüitat pel que fa a l’exigència de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries, la qual cosa ha portat a una certa dispersió regulatòria en el conjunt d’ordenances municipals que no és desitjable des de la perspectiva de la seguretat jurídica i la unitat de mercat. En aquest sentit, la Comissió d’Indústria, Comerç, Turisme i Noves Tecnologies dels Corts va aprovar el 14 de novembre de 2017 la resolució 1297/IX.

D’altra banda, s’elimina en l’apartat f del mateix article 7.1 l’esment de l’acreditació de determinats punts per l’autoritat sanitària competent, ja que no és preceptiu realitzar a priori un informe del compliment dels requisits higiènic sanitaris i de protecció dels consumidors per part de l’autoritat sanitària, excepte en els casos en què la normativa sectorial aplicable ho requerisca així.

En conseqüència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la deliberación prèvia del Consell, en la reunió de 3 d’agost de 2018,

DECRETE

Article únic. Modificació de l’article 7.1 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana

Es modifiquen els apartats d) i f) de l’article 7.1 del Decret 65/2012, que queden redactats en els termes que es detallen en l’annex d’aquest decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària

L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent en matèria de comerç i, en qualsevol cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’aquesta conselleria.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Vigència

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 d’agost de 2018.

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

ANNEX

Modificació dels apartats d) i f) de l’article 7.1 del Decret 65/2012

«Article 7. Requisits i obligacions

1. Per a l’exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se, almenys, els requisits i les obligacions següents:

[…]

d) Estar al corrent de les obligacions amb la hisenda municipal per a l’exercici d’aquest tipus d’activitat comercial, sense perjudici del compliment d’altres obligacions establides per les ordenances municipals, o altres normes que siguen aplicables.

[…]

f) Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions exigides per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris, serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció de les persones consumidores que establisquen les reglamentacions específiques relatives a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda.»

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *