Voluntariat de protecció civil de Catalunya

ORDRE INT/202/2017, de 28 de juliol, sobre les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.[sc name=”Seguridad Pública” ]

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil, definides en l’article 55 com les constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o comarca determinada.

Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, la finalitat d’aquestes associacions és la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions corresponents en matèria de protecció civil. En aquest sentit, les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya han de desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i, en especial, en el marc dels plans de protecció civil d’aquest àmbit.

A més, cal tenir present que, de conformitat amb la normativa esmentada, l’àmbit d’actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya és el terme municipal corresponent i poden col·laborar amb altres municipis a petició d’una altra autoritat de protecció civil (alcalde o conseller d’Interior). La seva mobilització correspon a l’alcalde del municipi de l’associació o a la persona en qui delegui i, en cas d’emergència, la coordinació de les actuacions que ha de desenvolupar el voluntariat de protecció civil l’han de dur a terme les persones o centres previstos en els plans de protecció civil o, si no n’hi ha, aquells a qui correspongui segons la disposició legal aplicable. En aquest cas, cal mantenir informat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

D’altra banda, a més d’estar vinculades funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil i reconegudes en els plans corresponents, per tenir dret a dur el nom de “voluntaris i voluntàries de protecció civil” del municipi corresponent i a la resta de drets previstos, les associacions s’han d’inscriure en el registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya de l’òrgan competent en matèria de protecció civil, entre d’altres requisits que ha de complir el voluntariat de protecció civil.

Així mateix, el Decret 27/2001, de 23 de gener, a l’article 11.1, enumera en termes generals les funcions de protecció civil que poden dur a terme les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, però només s’indiquen de forma succinta, sense que es desenvolupi en profunditat en què consisteixen aquestes funcions.

Per aquest motiu, i atesa la necessitat d’establir un marc homogeni d’actuació, és necessari concretar les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, en el marc del que estableix l’article 11.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, relatiu a l’exercici de les funcions d’aquestes associacions d’acord amb les línies d’actuació establertes pel Departament d’Interior.

Per tot això, d’acord amb l’informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i fent ús de les facultats que m’atorguen l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la disposició final de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

Â

Ordeno:

Â

Capítol I

Disposicions generals

Â

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és concretar les actuacions que poden dur a terme les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya i les condicions de com s’han de dur a terme, en el marc del que estableix l’article 11.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

Â

Article 2

Marc funcional

2.1 Les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil s’han de realitzar sempre per indicació i amb el vistiplau de l’autoritat local de protecció civil on està registrada l’associació, o de la Generalitat de Catalunya o de les persones que tinguin delegada aquesta funció, d’acord amb el que estableix el capítol III.

2.2 Les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil s’han d’orientar a la prevenció dels riscos del municipi on estan registrades, l’atenció a les demandes de serveis de suport que determini l’autoritat local de protecció civil, i la col·laboració en situacions de risc o d’emergència per a la població, els béns i el medi, d’acord amb les indicacions d’aquestes autoritats o les de la Generalitat de Catalunya, i del responsable operatiu del servei.

2.3 Per a l’assignació de tasques es tindran en consideració els recursos disponibles de l’associació i la capacitat tècnica dels voluntaris de protecció civil.

2.4 Les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil tenen el caràcter de col·laboració i, per tant, no són substitutives de les funcions dels serveis públics, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Â

Capítol II

Actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil

Â

Article 3

Actuacions de planificació i sensibilització

3.1 Conformen aquestes actuacions la planificació, formació, informació i sensibilització a la població en matèria de protecció civil, i es concreten en les següents:

 1. a) Suport a l’elaboració i el manteniment dels plans de protecció civil municipal.
 2. b) Suport a la implantació dels plans de protecció civil municipal.
 3. c) Difusió i sensibilització a la població.
 4. d) Formació a col·lectius de l’àmbit municipal vinculats amb el risc greu o situacions d’emergència.

3.2 Aquestes actuacions s’han de dur a terme d’acord amb l’autoritat de protecció civil o la persona delegada o amb el servei de protecció civil local en aquells municipis que en disposin i en coordinació amb l’ajuntament amb caràcter general i d’acord amb els plans de protecció civil.

Â

Article 4

Actuacions en dispositius preventius

4.1 Les associacions del voluntariat de protecció civil, previ requeriment explícit de les autoritats de protecció civil locals o de la Generalitat de Catalunya o de les persones en qui deleguin, poden realitzar actuacions preventives en esdeveniments amb una elevada concentració de persones, esdeveniments esportius o altres que impliquin la realització d’activitats de risc, per tal de detectar situacions d’emergència i protegir la zona, alertar els equips actuants interns i el 112, si s’escau, i actuar d’acord amb el que assenyala la normativa reguladora dels plans d’autoprotecció i amb el que estableixen els apartats següents.

4.2 Els dispositius preventius també poden dur a terme les actuacions següents:

 1. a) Actuacions preventives de control del trànsit, senyalització i informació sobre restriccions i ordenacions especials de trànsit i avisos a la població.
 2. b) Actuacions preventives sanitàries.
 3. c) Actuacions preventives d’extinció d’incendis.

4.3 Les actuacions de control del trànsit són les que determina el Reglament general de circulació per a casos concrets, amb l’habilitació de l’autoritat responsable del trànsit.

4.4 Les actuacions d’extinció d’incendis i sanitàries són les que determina per als equips de primera intervenció (EPI) i de primers auxilis la normativa reguladora dels plans d’autoprotecció.

4.5 Les actuacions s’han de fer sota les directrius dels responsables dels operatius en cada cas si aquests s’incorporen al dispositiu o hi intervenen directament.

Â

Article 5

Actuacions en situacions de risc greu o d’emergència

5.1 Les actuacions en situacions de risc greu o d’emergència es classifiquen en:

 1. a) Prioritàries.
 2. b) Complementàries.
 3. c) De suport a altres grups d’actuació dels plans de protecció civil.

5.2 La realització d’actuacions complementàries i de suport està condicionada a garantir que es duen a terme les actuacions prioritàries.

5.3 Totes aquestes actuacions s’han de dur a terme d’acord amb les autoritats de protecció civil i amb el que estableixin els responsables dels operatius competents en cada cas.

5.4 Les actuacions s’han de desenvolupar fora de les zones de risc o d’accés restringit d’acord amb el que estableixi el responsable de l’operatiu competent en definir aquesta zona en cada cas, i el que determinin els plans de protecció civil i els protocols d’actuació corresponents quant a l’àrea general d’operacions.

Â

Article 6

Actuacions prioritàries per risc greu o emergència

6.1 Conformen les actuacions prioritàries per risc greu o emergència les pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil i es concreten en:

 1. a) Gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada.
 2. b) Informació a la població.
 3. c) Seguiment i senyalització del risc.
 4. d) Trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents.
 5. e) Gestió del voluntariat ocasional.

6.2 Aquestes actuacions s’han d’adreçar preferentment a atendre la població afectada, especialment els evacuats, destinant els recursos disponibles a preparar els centres d’acollida i, arribada la necessitat, a gestionar-los i posar-los en funcionament. Una vegada garantit l’acolliment d’evacuats, els voluntaris de protecció civil poden realitzar la resta d’actuacions de l’apartat primer.

Â

Article 7

Actuacions complementàries per risc greu o emergència

Conformen les actuacions complementàries per risc greu o emergència les pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil i es concreten en:

 1. a) Mesures preventives per minimitzar els danys.
 2. b) Col·laboració en l’organització dels dispositius municipals de recerca de persones, d’acord amb les indicacions dels responsables operatius del dispositiu i les directrius del cap d’intervenció del cos de Bombers quan intervingui aquest operatiu.
 3. c) Provisió de recursos per a la prestació de serveis bàsics a la població i per a l’actuació dels altres grups operatius.
 4. d) Adequació d’espais per a la gestió de l’emergència.
 5. e) Col·laboració amb els serveis que presten el suport emocional a les persones afectades.
 6. f) Les altres tasques pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil que els siguin encomanades.

Â

Article 8

Actuacions de suport als altres grups d’actuació per risc greu o emergència

8.1 Addicionalment a les actuacions dels articles 6 i 7, pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil, els voluntaris de protecció civil, previ requeriment explícit dels responsables operatius respectius, a través de les sales de control o coordinació corresponents, poden realitzar actuacions de suport als altres grups d’actuació dels plans de protecció civil. En aquests casos cal l’autorització de les autoritats de protecció civil locals i de la Generalitat de Catalunya. La gestió de les sol·licituds s’ha de vehicular a través del CECAT d’acord amb el que estableix el capítol III.

8.2 Les actuacions de suport als altres grups s’han de desenvolupar sempre amb la supervisió directa del responsable operatiu del servei i tindran caràcter de col·laboració.

Â

Article 9

Actuacions posteriors a una situació de risc greu o d’emergència

9.1 Finalitzada la situació d’emergència, les associacions del voluntariat de protecció civil poden desenvolupar actuacions vinculades a la fase de recuperació, prioritzant la continuïtat de l’atenció a la població afectada i facilitant el retorn i restabliment de la normalitat.

9.2 Conformen aquestes actuacions:

 1. a) Provisió de recursos bàsics a la població fins al restabliment provisional o definitiu.
 2. b) Suport per a la recuperació dels serveis bàsics.
 3. c) Seguiment i senyalització del risc residual.
 4. d) Col·laboració en l’avaluació de danys.
 5. e) Informació i atenció a la població prioritzant la dels punts o centres habilitats específicament pel municipi.

Â

Capítol III

Coordinació de les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil

Â

Article 10

Principis generals de coordinació

10.1 Amb caràcter general, la coordinació de les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil correspon a:

 1. a) Amb caràcter ordinari, a l’alcalde o persona en qui delegui, amb responsabilitats en matèria de protecció civil, del municipi al qual està adscrita l’associació.
 2. b) En cas que s’hagi requerit i autoritzat una actuació fora del seu terme municipal, correspon a l’alcalde o persona en qui delegui, amb responsabilitats en matèria de protecció civil, del municipi que hagi fet la petició.
 3. c) Al conseller d’Interior, a través de l’òrgan competent en matèria de protecció civil, en cas d’activació d’un pla de protecció civil de la Generalitat de Catalunya.

10.2 Les actuacions de suport a altres grups d’actuació s’han de fer sota les directrius del responsable del cos operatiu que tingui assignada la direcció de les operacions.

Â

Article 11

Actuacions a requeriment de l’òrgan competent en matèria de protecció civil

11.1 L’òrgan competent en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, a través del CECAT, per iniciativa pròpia o a petició d’una autoritat de protecció civil local o d’un cos operatiu, pot sol·licitar a l’autoritat local responsable del voluntariat de protecció civil el suport d’una associació de voluntariat de protecció civil. El CECAT ha d’adreçar la petició a l’autoritat del municipi on estigui inscrita l’associació de voluntariat de protecció civil, i n’ha d’informar el responsable de l’associació.

11.2 En les peticions de suport, l’òrgan competent en matèria de protecció civil ha de tenir en compte el criteri de proximitat de l’associació al municipi on es requereixi la seva actuació, la disponibilitat de recursos específics i la formació especialitzada que es requereixi en cada cas.

Â

Article 12

Peticions de suport als altres grups operatius

12.1 L’ajuntament que autoritzi actuacions de suport a altres grups operatius del municipi ho ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de protecció civil a través del CECAT.

12.2 Els operatius no municipals que requereixin el suport d’una o diverses associacions de voluntariat de protecció civil ho han de tramitar a l’òrgan competent en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya a través del CECAT.

Â

Article 13

Actuacions fora del municipi on estan inscrites

13.1 Les actuacions de les associacions del voluntariat de protecció civil s’han de desenvolupar en el terme del municipi on estan inscrites, i d’acord amb el que estigui establert pels respectius plans municipals de protecció civil.

13.2 Excepcionalment, les associacions del voluntariat de protecció civil poden actuar fora del municipi on estan inscrites prèvia petició de l’autoritat de protecció civil autonòmica o del municipi on s’ha requerit l’actuació de l’associació i autorització de l’autoritat local del municipi on estan inscrites.

13.3 De les peticions i autoritzacions entre autoritats de protecció civil locals, se n’ha d’informar immediatament l’òrgan competent en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya a través del CECAT.

Â

Article 14

Comunicacions al CECAT

14.1 En les comunicacions al CECAT de petició i autorització d’actuacions d’una associació de voluntariat de protecció civil fora del municipi on està inscrita, o actuacions de suport als altres grups, s’ha d’incloure la informació sobre:

 1. a) Dades de l’esdeveniment, del dispositiu preventiu o de la situació de risc greu o d’emergència.
 2. b) Mitjans de l’associació de voluntariat de protecció civil previstos.
 3. c) Descripció del servei a realitzar.
 4. d) Responsable de contacte que es designi per a l’actuació, amb qui es podrà establir una comunicació permanentment als efectes de coordinació.

14.2 L’ajuntament o el responsable de l’associació de voluntariat de protecció civil han d’informar el CECAT de l’inici i finalització del servei, i també de les novetats i incidències rellevants.

14.3 El CECAT ha de ser informat dels terminals de la xarxa Rescat posats a disposició del voluntariat de protecció civil per a les actuacions de coordinació i gestió que puguin escaure.

Â

Capítol IV

Requisits i principis per dur a terme les actuacions

Â

Secció primera

Formació i altres requeriments

Â

Article 15

Formació específica

15.1 Els voluntaris de protecció civil, per poder desenvolupar algunes de les actuacions establertes en aquesta Ordre, amb independència del curs bàsic establert a la normativa vigent, han de disposar de la formació que especifiqui l’òrgan competent en matèria de protecció civil.

15.2 Aquesta formació ha de ser acreditada per l’òrgan de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de formació en protecció civil.

15.3 L’òrgan de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de formació en protecció civil, d’ofici o a petició dels interessats, pot validar altres formacions com a equivalents a les formacions que estableixi l’òrgan competent en matèria de protecció civil per a la realització de determinades actuacions, especialment en el cas de formacions oficials i de l’àmbit de les administracions públiques.

Â

Article 16

Requeriments normatius i tècnics

16.1 Les associacions del voluntariat de protecció civil són responsables del compliment per part de tots els seus membres dels requeriments normatius, formatius, tècnics i d’equipament que estableixi l’òrgan competent en matèria de protecció civil per dur a terme les actuacions que regula aquesta Ordre.

16.2 Les associacions del voluntariat de protecció civil resten obligades a observar el compliment de la normativa de riscos laborals que els és aplicable en la utilització d’equips de protecció individual i utilització d’eines i maquinària de treball, o de qualsevol altra de prevenció d’accidents en l’exercici de les seves actuacions.

16.3 Correspon al municipi el control d’aquests compliments.

Â

Secció segona

Principis d’actuació

Â

Article 17

Principis deontològics

17.1 Els membres de les associacions del voluntariat de protecció civil han de respectar les normes de conducta i ètica, com un instrument més per a la millor protecció dels ciutadans, basades en el respecte escrupolós dels drets humans i les bones pràctiques.

17.2 Els principis que han de governar la conducta dels voluntaris de protecció civil són:

 1. a) Exercir les seves funcions amb respecte absolut a l’ordenament jurídic.
 2. b) Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 3. c) Actuar sempre amb dignitat, ètica i integritat, i mai desenvolupar tasques contràries als objectius de la protecció civil ni utilitzar la condició de persona voluntària de protecció civil per obtenir privilegis o beneficis personals o de tercers.
 4. d) Desenvolupar les tasques utilitzant els recursos de forma equitativa, eficient i prudent.
 5. e) Estar subjectes en tot moment al principi de bona fe, lleialtat respecte al seu municipi i administracions, i subjecció al principi de jerarquia, sempre que no representi acatar ordres que comportin o constitueixin delictes o siguin contràries a les normes.
 6. f) Tenir en tot moment un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, als quals han de procurar auxili i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin i hi siguin requerits, proporcionant-los informació completa i tan àmplia com sigui possible sobre les causes i la finalitat de totes les seves intervencions.
 7. g) Actuar en l’exercici de les seves funcions amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar una situació d’emergència immediata i irreparable, però regint-se pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
 8. h) En el cas de persones vulnerables que estiguin al seu càrrec, vetllar per la vida i integritat física d’aquestes, respectant-los els drets, l’honor i la dignitat.
 9. i) Actuar amb el seu uniforme reglamentari, que només pot ser utilitzat per al compliment del servei.
 10. j) Oferir una imatge externa que generi reconeixement, acceptació i confiança de la funció per part de la ciutadania i, per tant, actuar en plenes facultats i mai sota els efectes de substàncies que puguin alterar el seu comportament o la seva capacitat de reacció.
 11. k) Fomentar la comprensió mútua i el treball en equip i la companyonia. Tractar els nous voluntaris i voluntàries en condicions d’igualtat i oferint-los una bona integració a l’equip.
 12. l) Tenir de forma permanent un esperit humanitari que estigui per sobre dels interessos particulars.

Â

Barcelona, 28 de juliol de 2017

Â

Joaquim Forn i Chiariello

Conseller d’Interior

Â

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *