Administració local amb habilitació nacional COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2019, de la Direcció General d’Administració Local, per la qual es corregeixen errors dels annexos II i III de la Resolució de 3 d’abril de 2019, per la qual es procedeix a la publicació de les bases i convocatòries del concurs ordinari de l’any 2019 per a la provisió de llocs de treball reservats al personal funcionari d’Administració local amb habilitació nacional.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

DOGV de 18.04.2019

Després d’haver advertit un error en els annexos II i III de la Resolució de 3 d’abril de 2019, de la Direcció General d’Administració Local, per la qual es procedeix a la publicació de les bases i convocatòries del concurs ordinari de l’any 2019 per a la provisió de llocs de treball reservats al personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, publicada en el DOGV número 8525 de 9 d’abril de 2019, i fent ús de les atribucions conferides per l’article 17.2n.c del Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat resolc:

Primer

Donar publicitat a les següents correccions d’errors:

– En l’annex II,

En la pàgina 16651, en l’apartat corresponent a Intervencions classe 1a entitat, s’ha d’ometre, en la resolució de la publicació indicada, el següent:

«Intervenció de classe 1a Sollana (València)».

I s’ha d’incloure en la pàgina 16652, en l’apartat corresponent a Intervencions classe 2a entitat, el següent:

«Intervenció de classe 2a Sollana (València)».

– En l’annex III,

En les pàgines 16663, 16664 i 16665, s’han de substituir les bases corresponents a l’Ajuntament de Sollana (València) per les especificades a continuació:

«Ajuntament: Sollana

Província: València

Denominació del lloc: Intervenció de classe segona

Base primera. Objecte

És objecte de les presents bases la regulació de la provisió mitjançant concurs ordinari convocat pel decret de l’Alcaldia, de data 26 de febrer de 2019, del lloc de treball reservat a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional següent:

Població a data 31 de desembre de 2018: és superior a 2.000 habitants.

Denominació del lloc: Intervenció de classe segona.

Subescala: intervenció-tresoreria.

Categoria: entrada.

Nivell de complement de destinació: 30.

Quantia anual del complement específic: 30.744,92 euros.

Situació actual: vacant.

Bases aprovades per decrets de l’Alcaldia de dates 1 i 11 de febrer de 2019.

Base segona. Tribunal de valoració

Estarà integrat pels següents membres:

Titulars:

President: un funcionari de carrera pertanyent al grup A1, designat per l’alcalde president: José Vicente Muñoz Ramón, secretari de l’Ajuntament de Sollana.

Vocals:

Vocal 1: un funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la mateixa subescala i d’igual o superior categoria que la del lloc convocat, designat per l’alcalde president: José Vicente Ibor Ridaura, secretari de l’Ajuntament d’Alginet.

Vocal 2: un funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional d’igual o superior categoria que la del lloc convocat, designat igualment per l’alcalde president: Juan Carlos Pinilla García, interventor de l’Ajuntament d’Alginet.

Vocal 3: una funcionària de carrera pertanyent al grup A1, designada igualment per l’alcalde president: Sonia Villa Márquez, interventora de l’Ajuntament de Benifaió.

Vocal 4: una representant de la Generalitat designada per la Direcció General d’Administració Local: Rosa María Micó Villora, interventora de l’Ajuntament d’Algemesí.

Secretari: un dels vocals designats per l’alcalde president: José Vicente Ibor Ridaura.

Suplents:

President: una funcionària de carrera pertanyent al grup A1, designada per l’alcalde president: María Angeles Ferrandis Doménech, oficial major de l’Ajuntament d’Almussafes.

Vocals:

Vocal 1: una funcionària de carrera amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la mateixa subescala i d’igual o superior categoria que la del lloc convocat, designada l’alcalde president: María Dolores Villarroya Pastor, secretària de l’Ajuntament d’Almussafes.

Vocal 2: una funcionari a de carrera amb habilitació de caràcter nacional d’igual o superior categoria que la del lloc convocat, designada igualment per l’alcalde president: Agnés Xelvi Pérez, tresorera de l’Ajuntament d’Alginet.

Vocal 3: una funcionària de carrera pertanyent al grup A1, designada igualment per l’alcalde president: Olivia Martínez García, secretària de l’Ajuntament de Benifaió.

Vocal 4: un representant de la Generalitat designat per la Direcció General d’Administració Local: Jesús Velarde Sáiz, interventor de l’Ajuntament d’Alzira.

Secretària: una de les vocals designades per l’alcalde president: María Dolores Villarroya Pastor.

Base tercera. Barem de mèrits específics

A més dels mèrits generals de preceptiva valoració establits per l’Administració de l’estat en el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, i dels mèrits de determinació regulats en el Decret 32/2013, de 8 de febrer, serà aplicable el següent barem de mèrits específics que podrà arribar fins a 1,5 punts i que ha sigut objecte d’aprovació per acord de Ple en la sessió extraordinària celebrada el 26 de febrer de 2019.

Experiència professional:

a) Per haver exercit funcions reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en el lloc d’intervenció, en més d’un municipi simultàniament, en virtut de nomenament efectuat per autoritat competent: 0,1 punt per cada mes de servei complet, fins a un màxim de 0,80 punts.

Cursos de formació i perfeccionament:

1. Es valoren fins a un màxim de 0,20 punts els cursos de formació i perfeccionament que tinguen com a objecte el control intern en el nou reglament de control intern (RD 424/2017).

La valoració de cada curs s’efectuarà en funció de la seua duració d’acord amb l’escala següent:

a) de 20 o més hores: 0,20 punts.

b) de 10 o més hores: 0,10 punts.

2. Es valoren fins a un màxim de 0,50 punts els cursos de formació i perfeccionament que tinguen com a objecte la contractació en el sector públic després de les noves directives comunitàries.

La valoració de cada curs s’efectuarà en funció de la seua duració d’acord amb l’escala següent:

a) de 100 o més hores: 0,50 punts

b) de 50 o més hores: 0,25 punts.

c) de 10 o més hores: 0,10 punts.

Base quarta. Valoració i acreditació de mèrits

1. Tots els mèrits hauran d’acreditar-se documentalment o mitjançant fotocòpies acarades escaientment.

2. No es valoraran com a mèrit aquelles titulacions de valencià que figuren com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aquelles que siguen imprescindibles per a la consecució d’uns altres de nivell superior.

3. Els cursos solament es valoraran si els ha convocat o organitzat la universitat, instituts o escoles oficials de formació de funcionaris, o altres entitats o centres docents públics o privats dels contemplats en la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, quan hagen sigut homologats pels instituts o escoles oficials de formació de funcionaris o per la universitat.

4. Aquelles activitats de naturalesa diferent dels cursos, tals com jornades, taules redones, trobades, debats o anàlogues, no podran ser objecte de valoració. Els seminaris només es valoraran si s’acredita que tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.

5. Només es valoraran aquells mèrits obtinguts o computats fins que acabe el termini de presentació d’instàncies, i això s’ha d’esmentar sempre en la sol•licitud de participació i acreditar-se documentalment.

Base cinquena. Normativa aplicable

A més del que estableixen les presents bases, el concurs es regirà per l’article 92 bis.6 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local; pels articles 13 i següents del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol; pels articles 172 i següents de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana; pel Decret 32/2013, de 8 de febrer, i per qualsevol altra norma del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que regule el present concurs.

Base sisena. Recursos

Les presents bases podran ser impugnades en la forma i terminis establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques».

València, 12 d’abril de 2019.– El director general d’Administració Local: Antoni Such Botella.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *