Demarcació territorial dels municipis de CATALUNYA

DECRET 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

[sc name=”secretario” ]
Els articles 151 i 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre l’organització territorial i en matèria de règim local, respectivament.
El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu en el títol II una sèrie de previsions relatives al territori, la denominació, la capitalitat i els símbols dels ens locals i l’article 25 disposa que els ajuntaments tenen la facultat de promoure la delimitació, l’atermenament i l’amollonament dels seus termes municipals, d’acord amb el procediment establert per reglament.
D’acord amb l’habilitació legal establerta en la disposició final tercera del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, disposició que va ser modificada pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. Aquesta disposició ha estat aplicada des de la seva entrada en vigor en els expedients de delimitació municipal i d’alteració de termes municipals en el marc de l’elaboració dels mapes municipal i comarcal de Catalunya, d’acord amb el mandat de l’article 28.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest Decret, que va substituir el Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, va introduir importants novetats en la regulació dels procediments de delimitació dels termes municipals. No obstant això, l’experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació des de l’any 1988 fa necessari un canvi en la concepció de la delimitació dels termes municipals, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència rectors de l’actuació administrativa.
Les principals modificacions que s’introdueixen en aquest nou Decret afecten bàsicament el capítol V, relatiu a la delimitació dels termes municipals, i tenen com a objectiu principal impulsar i agilitar la realització del Mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se’n deriven. Es tracta d’assolir aquest objectiu amb la validació dels paràmetres de precisió geomètrica i la restitució sobre cartografia actual a escala 1:5000 o superior de les delimitacions existents, així com amb la simplificació del procediment administratiu de delimitació municipal i amb la simplificació o fins i tot la supressió d’algun tràmit, sempre tenint en compte les competències municipals en aquest àmbit.
La incorporació d’aquestes modificacions s’ajusta als principis de bona regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons els quals les administracions públiques, en l’exercici de la potestat reglamentària, han d’actuar conforme als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
D’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, les modificacions que s’incorporen en la regulació estan justificades per una raó d’interès general consistent a garantir la realització del Mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials, es fonamenten en una clara identificació de les finalitats que es persegueixen i constitueixen l’instrument adequat per garantir la consecució d’aquestes finalitats.
D’acord amb el principi de proporcionalitat, les mesures que s’hi incorporen contenen la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma.
Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, amb la finalitat de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa.
Finalment, en aplicació del principi de transparència, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de possibilitar l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d’elaboració, i en aplicació del principi d’eficiència, aquest Decret evita càrregues administratives innecessàries o accessòries i permet racionalitzar la gestió dels recursos públics.
Aquest Decret no figura inclòs al Pla anual normatiu, però esdevé una disposició necessària per a la finalització del Mapa municipal de Catalunya, amb la introducció d’una sèrie de mesures per a la validació tècnica de les delimitacions de municipis històriques que es van realitzar els segles XIX i XX, la qual cosa permetrà establir de manera inequívoca i amb la precisió cartogràfica corresponent a l’escala oficial més gran existent, els àmbits competencials dels ens locals territorials, a la vegada que definirà el límit territorial per al desenvolupament de les eines de gestió vertebradores del territori.
Amb l’informe favorable emès per la Comissió de Govern Local de Catalunya;
A proposta de la consellera de la Presidència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Es modifica l’apartat f) de l’article 21 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
“f) Part d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació del territori”.

Article 2
Es modifica el capítol V del títol I del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

Capítol V
Replantejament, delimitació i fitació dels termes municipals

Secció 1
Disposicions generals

Article 27
Definicions
Als efectes d’aquest Decret s’entén per:
Línia de terme: la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams.
Línia definitiva: la línia divisòria entre dos municipis que ha estat determinada, parcialment o en la seva totalitat, per acord entre ells o per un acte administratiu o resolució judicial.
Línia no definitiva o provisional: la línia divisòria entre dos municipis que no ha estat determinada, parcialment o en la seva totalitat, per acord entre ells o per un acte administratiu o resolució judicial.
Replantejament: l’actuació d’execució de l’acte de delimitació consistent en la projecció d’una línia definitiva sobre la cartografia a escala 1:5.000 o superior, a partir de la descripció continguda en l’acta de delimitació corresponent o en l’acte administratiu o judicial que l’hagi assenyalat.
Delimitació: el procés successiu per a la determinació, fixació i, si escau, l’adaptació de la línia de terme, que assenyala i distingeix les línies límit de cada municipi i les fixa definitivament mitjançant la descripció continguda en una acta de delimitació o en el corresponent acte administratiu o judicial.
Operacions de delimitació: el conjunt d’actuacions tècniques realitzades per precisar amb detall el traçat de la línia de terme.
Acta de delimitació: el document en què es recullen les actuacions realitzades per a la definició d’una línia de terme i que constitueix el títol jurídic acreditatiu de la delimitació.
Fitació: el procés per al reconeixement de la línia de terme i l’assenyalament de les fites comunes d’una línia definitiva a una escala determinada.
Acta de fitació: el document en què es recull la informació descriptiva i tècnica per al reconeixement de la línia de terme i l’assenyalament de les fites comunes d’una línia definitiva a una escala determinada.
Mapa municipal: el conjunt de les delimitacions que componen totes les línies limítrofes d’un municipi, independentment del nombre de trams, així com les seves modificacions.

Article 27 bis
Inamobilitat i sistema de referència de les línies de terme
27 bis.1 Les línies de terme definitivament fixades mitjançant una delimitació són inamovibles des del moment que hagin quedat establertes. Tan sols es podrà tornar a delimitar quan s’hi doni algun dels supòsits següents:
a) Que la delimitació sigui declarada nul·la per l’Administració o per resolució judicial.
b) Que la delimitació esdevingui incoherent o incompatible amb la realitat geogràfica existent, i/o provoqui efectes negatius per a l’ajuntament afectat.
c) Que l’acta de delimitació que s’hagi utilitzat contingui errors, o s’acrediti l’existència d’una altra acta de delimitació que sigui anterior i diferent, en la qual sigui interpretable el traçat de les línies i la ubicació de les fites de termes.
27 bis.2 Els elements que defineixen les línies de terme s’han de basar en el sistema geodèsic i altimètric de referència vigent. La representació planimètrica ha de ser l’establerta en la normativa vigent amb la precisió adequada a escala 1:5.000 o superior.

Secció 2
Replantejament de les línies de terme

Article 28
Inici de l’expedient
28.1 Sens perjudici de la inamobilitat de les línies definitives, en el cas que la delimitació de termes no s’hagi determinat amb les coordenades establertes pel sistema de referència previst a l’article 27 bis.2, s’han de dur a terme les actuacions de replantejament necessàries per a l’establiment de les dades identificadores de les línies de delimitació dels termes municipals, amb l’objecte de representar-les en la cartografia a escala 1:5.000 o superior.
28.2 L’inici de les actuacions de replantejament correspon a l’ajuntament o els ajuntaments interessats, per decret d’alcaldia, i a la direcció general competent en matèria d’Administració local, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, per resolució de la persona titular d’aquesta direcció general.

Article 29
Informe de replantejament
29.1 L’Administració que iniciï aquestes actuacions ha d’elaborar un informe de replantejament que ha d’incorporar l’acta de delimitació de partida i el procediment tècnic que s’hagi seguit, i ha de documentar el treball de camp realitzat, en el qual les línies de terme i la ubicació de les fites s’han de determinar d’acord amb el que estableix l’article 27 bis.2.
29.2 L’informe de replantejament ha d’estar validat per l’òrgan competent en matèria de cartografia oficial a Catalunya, el qual ha d’emetre un certificat en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud de validació. Aquesta validació no serà necessària quan l’informe de replantejament l’emeti l’òrgan competent en matèria de cartografia oficial a Catalunya.
29.3 En el cas que les actuacions de replantejament siguin iniciades per un ajuntament, aquest ajuntament ha de trametre l’informe de replantejament degudament validat a la direcció general competent en matèria d’Administració local i a l’altre ajuntament o ajuntaments afectats.
Si la direcció general competent en matèria d’Administració local és la que inicia les actuacions, la direcció general ha de donar trasllat de l’informe de replantejament validat als municipis afectats.
29.4 Els ajuntaments podran formular les al·legacions que considerin pertinents en el termini de quinze dies des de la recepció de l’informe.

Article 30
Resolució
La persona titular de la direcció general competent en matèria d’Administració local ha de resoldre les al·legacions formulades i dictar una resolució per la qual es doni publicitat a la descripció de la línia de terme que consti en el replantejament de la delimitació en el termini d’un mes. Aquesta resolució s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Secció 3
Delimitació dels termes municipals

Article 31
Inici de l’expedient i assistència tècnica als ens locals
31.1 L’inici dels expedients de delimitació correspon a l’ajuntament o els ajuntaments interessats i al departament competent en matèria d’Administració local, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya.
31.2 En l’acord plenari d’inici de l’expedient de l’ajuntament o ajuntaments interessats s’ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació. Aquest acord s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats i al departament competent en matèria d’Administració local, en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.
31.3 L’inici de l’expedient per part del departament competent en matèria d’Administració local s’ha de fer mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d’Administració local, amb l’informe favorable previ de la Comissió de Delimitació Territorial, i ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació. Aquesta resolució s’ha de comunicar als ajuntaments interessats.
31.4 La direcció general competent en matèria d’Administració local oferirà l’assistència tècnica necessària als ajuntaments que així ho sol·licitin, d’acord amb el que estableix l’article 184 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 32
Operacions de delimitació
32.1 Les operacions de delimitació són el conjunt d’actuacions tècniques realitzades per precisar amb detall el traçat de la línia de terme i per adaptar-la a la realitat geogràfica existent, quan esdevingui incoherent o incompatible, o resolgui efectes negatius per a l’ajuntament afectat. L’adaptació ha de ser coherent amb els instruments de gestió del territori i ha d’establir una línia coincident. Els ajuntaments afectats han d’estar d’acord amb aquesta adaptació.
32.2 El departament competent en matèria d’Administració local, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d’assenyalar la data d’inici de les operacions de delimitació i nomenar el representant o representants de la Generalitat que hi assistiran. En el cas que sigui un sol representant, aquest serà designat conjuntament per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i per la direcció general competent en matèria d’Administració local. En el cas que sigui més d’un representant, els representants seran nomenats conjuntament o alternativament pels mateixos organismes. El departament competent en matèria d’Administració local ha de notificar aquesta data als ajuntaments afectats, els quals l’han de comunicar als propietaris de les finques afectades i, si escau, a les entitats municipals descentralitzades del seu municipi.
32.3 A les operacions de delimitació hi han d’assistir, per part de cada ajuntament, com a mínim, l’alcalde/essa o un regidor/a suplent, un regidor/a i el secretari/ària, amb intervenció dels representants nomenats per la Generalitat. Els representants municipals hi podran assistir acompanyats dels assessors tècnics que considerin necessaris.
32.4 En les operacions de delimitació s’ha d’emprar la documentació relativa a anteriors delimitacions que hagin estat consentides per les parts i que siguin interpretables pel que fa a la localització de les fites i el traçat de la línia de terme, i, si de cas hi manca, la documentació que posi de manifest l’exercici de les potestats administratives per part dels ajuntaments i la delimitació de finques o heretats.
32.5 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a efectuar la delimitació per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient.

Article 33
Acta de delimitació
33.1 El secretari o secretària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir.
L’acta ha d’anar acompanyada de les coordenades dels vèrtexs de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior, d’acord amb el que preveu l’article 27 bis.2.
33.2 S’han de signar tants exemplars de l’acta i dels documents amb què s’acompanya com entitats locals assisteixin a l’operació i, a més a més, un exemplar per al departament competent en matèria d’Administració local i un altre per a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
33.3 Quan la representació municipal de delimitació comparegui en les operacions de delimitació però no signi l’acta, es continuarà amb la tramitació de l’expedient, d’acord amb l’article 34.2.
33.4 L’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha d’aprovar pel ple dels ajuntaments afectats amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació.
33.5 La manca d’aprovació de l’acta per part del ple dels ens locals dins el termini previst en l’apartat anterior suposa la disconformitat de l’ajuntament amb la delimitació. La tramitació de l’expedient s’haurà de continuar d’acord amb el que estableix l’article 34.2.
33.6 En el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han d’aportar tota la documentació acreditativa de la delimitació proposada, juntament amb l’acord d’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació al departament competent en matèria d’Administració local, i donar-ne trasllat a l’altre ajuntament.

Article 34
Resolució
34.1 En el cas que tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el departament competent en matèria d’Administració local ha de publicar la delimitació acordada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de tres mesos a comptar de la recepció dels acords.
34.2 Quan hi hagi desacord entre els ajuntaments o dels ajuntaments respecte de la documentació relativa a delimitacions anteriors, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’elaborar en el termini de dos mesos un informe proposta sobre les diverses propostes de delimitació que s’ha de sotmetre a informe de la Comissió de Delimitació Territorial i al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. La Comissió de Delimitació Territorial disposa d’un termini de dos mesos per emetre el seu informe.
34.3 Correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local resoldre la delimitació en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada de l’expedient en aquest departament. La resolució, que exhaureix la via administrativa, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La manca de resolució en el termini esmentat produeix efectes estimatoris de la delimitació proposada per la direcció general competent en matèria d’Administració local, sempre que els informes de la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora siguin favorables. En cas contrari, s’entén desestimada.

Secció 4
Fitació dels termes municipals

Article 35
Fitació
35.1 Un cop publicada la delimitació, en el cas que aquesta no contingui els elements necessaris per projectar-la sobre la realitat física actual i sobreposar-la a la cartografia a escala 1:5.000 o superior, o els ajuntaments col·loquin noves fites sobre el terreny, s’ha de dur a terme la fitació.
35.2 En el cas que els ajuntaments acordin la col·locació de noves fites, ho han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local.
35.3 Els ajuntaments tenen l’obligació de vetllar pel manteniment de les fites.

Article 35 bis
Acta de fitació
35 bis.1 La direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de fitació i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha d’efectuar l’aixecament de les coordenades de les fites i dels traçats de les línies de terme per representar-les en la cartografia a escala 1:5.000 o superior. Aquesta informació tècnica s’ha d’incorporar a l’acta esmentada.
35 bis.2 La direcció general competent en matèria d’Administració local ha de trametre l’acta de fitació als ajuntaments afectats i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l’ha d’incorporar als mapes municipals corresponents.
35 bis.3 En el cas que la fitació derivi d’un expedient d’alteració de termes o de la creació d’un ens local, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha de convocar els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya per a la signatura de l’acta de fitació, llevat que s’hagi documentat en l’expedient la seva delimitació amb la precisió requerida per projectar-la sobre la realitat física actual i sobreposar-la a la cartografia a escala 1:5.000 o superior i aquesta delimitació s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
35 bis.4 S’han de signar tants exemplars de l’acta i dels documents amb què s’acompanya com entitats locals afectades hi hagi i, a més a més, un exemplar per al departament competent en matèria d’Administració local i d’un altre per a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Article 36
Cartografia oficial i mesurament
36.1 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha d’efectuar l’aixecament de les coordenades de les fites i elaborar la memòria dels treballs topogràfics de la totalitat de la línia de terme, en què hi han de constar les coordenades UTM de les fites i la trajectòria de la línia de terme compresa entre les fites. Aquest document s’ha de traslladar sobre la cartografia oficial de Catalunya a escala 1:5.000 o superior.
36.2 Correspon a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el mesurament del terme municipal que consisteix en el càlcul de la seva superfície a partir del mapa municipal oficial.

Article 37
Inscripció en els registres oficials
37.1 La direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’inscriure, d’ofici, en el Registre del sector públic local de Catalunya, les delimitacions territorials finalitzades o, si s’escau, les actuacions de replantejament finalitzades.
37.2 Igualment, se n’ha de donar trasllat als ajuntaments afectats, a la Gerència Territorial del Cadastre i al departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme.

Article 38
Mapa municipal
38.1 La delimitació completa d’un municipi compon el seu mapa municipal, el qual ha de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial. La direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’inscriure el mapa municipal en el Registre del sector públic local de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’ha d’inscriure en el Registre Cartogràfic de Catalunya. El mapa municipal s’ha de fer en format digital i a escala 1:5.000 o superior.
38.2 La direcció general competent en matèria d’Administració local n’ha de donar trasllat als ajuntaments afectats.

Disposició transitòria

Règim transitori del procediment
Aquest Decret s’aplica als expedients que encara estiguin en tramitació en el moment de la seva entrada en vigor.

Disposició final

Normes d’aplicació
S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local a dictar les disposicions necessàries per executar aquest Decret.

Barcelona, 25 de setembre de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Elsa Artadi i Vila
Consellera de la Presidència

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *