Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa de autoformación para o ano 2017 do persoal das administracións territoriais, institucionais e entes instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e da administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

[sc name=”plataforma” ]

O artigo 15 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ao establecer as funcións da consellería competente en materia de administracións públicas, sinala na súa letra c) que lle corresponden as relativas á formación dos empregados públicos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Cumprindo co establecido neste mandato legal, o plan de formación da Escola Galega de Administración Pública –en diante EGAP– para o ano 2017 recolle as actividades formativas dirixidas a estes colectivos. Desta forma comprende o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, ao persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico e das institucións públicas autonómicas e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (UDC, USC e Uvigo).

O plan recolle o conxunto de accións estratéxicas para a formación e actualización profesional dos empregados públicos da Comunidade Autónoma a través dunha oferta ampla e variada coa que mellorar a súa cualificación e capacitación profesional. O feito de aglutinar a formación destinada aos distintos colectivos de empregados públicos nun único instrumento constitúe unha acción pioneira, coa que se pretende dotar de unidade e coherencia ao conxunto da oferta formativa.

Para a elaboración do plan tomáronse en consideración as necesidades formativas dos diversos colectivos aos que este instrumento se dirixe. Por este motivo participaron na programación as distintas consellerías da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Xustiza, a Dirección Xeral de Administración Local, os entes instrumentais do sector público autonómico, as institucións públicas autonómicas e as tres universidades de Galicia. Ademais, colaboraron no seu deseño os coordinadores de formación de cada centro directivo, docentes e expertos de distintas disciplinas e os propios destinatarios da actividade formativa da escola, que coas súas suxestións contribúen a facer do plan un instrumento efectivo para o avance continuo.

Así mesmo, a avaliación dos plans formativos, concibida como un proceso sistemático e permanente de recollida de información, é hoxe un dos alicerces nos cales se sustenta o modelo formativo da EGAP. Este permite mellorar a programación dos cursos, adecuar as actividades ás necesidades e expectativas dos usuarios, mellorar a calidade das actividades incluídas no plan e, en último termo, reforzar a transparencia, a rendición de contas e o control de resultados. Ademais, para a súa configuración, tívose en conta a demanda real rexistrada nos cursos. Estas son as ferramentas chave que permitiron a creación dun programa de calidade e adecuado aos requirimentos dos usuarios.

Como resultado do anterior, a EGAP elabora para o persoal da Administración autonómica un plan de formación estruturado en accións formativas de carácter transversal e específico. As primeiras teñen por obxecto ofrecer un currículo básico horizontal que capacite os empregados públicos para realizar as funcións que son xenéricas e que constitúen as bases da organización da Administración. Por outro lado, as accións formativas específicas comprenden o conxunto de actividades cuxo obxectivo está directamente relacionado coa adaptación permanente ao posto de traballo, incluíndo contidos sectoriais relativos a competencias concretas. Para este colectivo increméntanse, de maneira significativa, tanto o número de edicións como de prazas, sobre todo na formación específica, atendendo á ampla demanda realizada.

Preséntase unha oferta formativa dirixida ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia co obxectivo de achegar contidos de importancia para a mellora da cualificación e capacitación profesional dos empregados públicos que desenvolven o seu labor neste ámbito, atendendo ás súas necesidades concretas e particulares. A súa formación contribúe decisivamente á modernización deste nivel administrativo, á súa xestión e á prestación duns servizos de calidade nun marco de proximidade á cidadanía.

A formación específica ofrecida ao persoal ao servizo da Administración de xustiza redunda nunha maior axilidade e eficacia no funcionamento da Administración, que resulta especialmente relevante no ámbito da xustiza, tal e como demanda a sociedade actual.

Por cuarto ano, intégrase no plan de formación da EGAP, a colaboración coas universidades galegas, dirixida ao avance da capacitación profesional do seu persoal de administración e servizos (PAS), mediante unha oferta formativa transversal impartida nas distintas modalidades docentes co fin de contribuír a mellorar a prestación dos servizos que teñen encomendados.

Continuarase co programa formativo dirixido especificamente ao persoal que presta os seus servizos na Administración institucional e nas entidades instrumentais do sector público de Galicia enunciadas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (Lofaxga), integrando este colectivo no plan de formación da EGAP.

Por último, o plan estrutúrase cun punto máis, o programa de autoformación. Este ano o programa diríxese a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma, ofrecendo un amplo abano de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo. Ademais, esta formación facilita a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria que dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

O plan volve apostar polos diferentes contornos de metodoloxía e de aprendizaxe, entre os que se atopan a autoformación, a teleformación e a docencia presencial. A aposta pola teleformación tradúcese nunha elevada porcentaxe de actividades formativas, da que constatamos as súas múltiples vantaxes. A EGAP vén traballando, así pois, nos últimos anos na consolidación dun espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña coa que o alumnado pode xestionar o seu proceso de aprendizaxe. Así pois, a pluralidade de formatos, modalidades e metodoloxías constitúe outra das liñas distintivas do plan, que ten o obxectivo de facilitar a formación continua por parte dos empregados públicos ao eliminar calquera posible barreira no acceso e promover a conciliación.

Queremos que o plan sexa tamén un instrumento que contribúa a promover a igualdade no seo das administracións, a eliminar os estereotipos de xénero e a evitar calquera forma de discriminación. Con este propósito, mantéñense as actividades formativas nesta materia e introdúcense novos contidos.

Polo demais, para 2017, a EGAP incrementa novamente a súa oferta formativa. Isto tradúcese nunha programación ampla, actualizada e compresiva de diferentes materias (lexislativas, idiomas, novas tecnoloxías, habilidades de comunicación…) sistematizadas en módulos formativos especificamente dirixidos a todos e cada un dos colectivos incorporados á súa formación. Para este ano 2017, increméntanse considerablemente tanto prazas como edicións, o que implica un esforzo orzamentario notable xustificado no indispensable papel da formación dos empregados públicos para consolidar a Administración de calidade na que cremos e que requiren os cidadáns.

En todo caso, a execución das accións especificadas no anexo a esta resolución levarase a cabo de conformidade co crédito orzamentario dispoñible e co estipulado en cada convocatoria. Quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos; os cursos superiores; as actuacións en colaboración; as xornadas, conferencias e seminarios; as actividades doutras administracións públicas (excepto as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e do persoal sanitario. A estes destinatarios dirixiranse convocatorias específicas de conformidade coa aprobación dos seus plans ou cos convenios que se asinen durante o ano 2017.

Feitas estas advertencias resta tan só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula unha vez publicadas as correspondentes convocatorias no Diario Oficial de Galicia.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo na sesión do día 18 de xaneiro de 2017.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para o ano 2017 do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma, da Administración de xustiza de Galicia, das entidades locais de Galicia, dos entes instrumentais do sector público autonómico, das institucións públicas autonómicas e do PAS das tres universidades galegas, así como o programa de autoformación para este ano dirixido por vez primeira a todos os destinatarios mencionados.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO Cursos da Administración autonómica

– Formación en materias transversais
Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade das leis 1 50 20 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A elaboración dos pregos de cláusulas para a adxudicación de contratos públicos 1 30 30 Presencial
A protección do menor ante os medios de comunicación 1 50 30 Teleformación
A responsabilidade patrimonial das administracións públicas 1 50 30 Teleformación
A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica) 1 50 25 Teleformación
A xurisdición contencioso-administrativa 1 50 20 Teleformación
Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia 3 150 25 Teleformación
Contratación estratéxica 1 50 35 Teleformación
Curso básico de Seguridade Social 1 50 30 Teleformación
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia 2 100 20 Teleformación
Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia 2 100 18 Teleformación
Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 3 150 20 Teleformación
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 1 50 20 Teleformación
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas 3 150 25 Teleformación
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 3 150 25 Teleformación
Lei do solo de Galicia 1 30 25 Presencial
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 2 100 20 Teleformación
Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia 1 50 25 Teleformación
Nocións básicas de contabilidade pública 1 25 20 Presencial
Nóminas e retribucións do persoal 1 30 20 Presencial
Nova normativa da función pública de Galicia 1 20 15 Presencial
Novos retos do sector público en materia económica 1 50 25 Teleformación
O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios 1 50 20 Teleformación
O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único do persoal laboral 3 150 20 Teleformación
O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común 1 30 12 Presencial
Obradoiro práctico de IRPF 1 25 25 Presencial
Os contratos do sector público 2 100 30 Teleformación
Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos 1 50 25 Teleformación
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público 2 100 25 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Regulación legal do acoso escolar (bullyng) 1 50 30 Teleformación
Réxime disciplinario do empregado público de Galicia 2 100 15 Teleformación
Transparencia e acceso á información pública 1 25 18 Presencial
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A nova Lei de procedemento administrativo común e os condicionantes europeos na súa aplicación 1 25 20 Presencial
Introdución á Unión Europea e ao seu dereito 1 50 24 Teleformación
Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos 1 50 30 Teleformación
Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público en perspectiva europea 1 25 20 Presencial
Nova lexislación de contratación pública e fondos europeos: utilidades para a xestión administrativa 1 25 20 Presencial
O recurso por incumprimento e responsabilidade das comunidades autónomas 1 50 20 Teleformación
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala 3 150 18 Teleformación
A mellora na atención telefónica coa cidadanía 1 30 20 Presencial
Atención á cidadanía 4 200 25 Teleformación
Autocad 2016-nivel básico 1 25 35 Presencial
Como deseñar presentacións eficaces 1 50 20 Teleformación
Comunicación escrita e elaboración de informes 6 150 20 Presencial
Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública 1 25 24 Presencial
Deseño e avaliación de políticas públicas con perspectiva de xénero 1 30 25 Presencial
Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web 1 25 30 Mixta
Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano 1 50 30 Teleformación
Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da actividade profesional 1 30 20 Presencial
Ferramentas e técnicas para falar mellor en público 1 20 15 Presencial
Iniciación ao protocolo 1 50 20 Teleformación
Liderado e intelixencia emocional 1 20 15 Presencial
Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública 4 200 30 Teleformación
Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais 1 50 20 Teleformación
Negociación e traballo en equipo 2 70 25 Mixta
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Organización e simplificación do traballo administrativo 1 25 12 Presencial
Pensamento analítico e creatividade 1 25 12 Presencial
Prevención e xestión de conflitos 1 50 25 Teleformación
Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e súa relacións coas TIC 2 50 15 Presencial
Técnicas de reunións eficaces 1 25 12 Presencial
Técnicas elementais de arquivos 3 150 25 Teleformación
Técnicas para a mellora da comunicación. Relacións co cidadán. Uso da linguaxe xestual e corporal 1 25 15 Presencial
Xestión de contidos en portais web institucionais 1 25 24 Presencial
Habilidades pre-directivas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Perfeccionamento de xefatura de negociado 4 200 80 Teleformación
Perfeccionamento de xefatura de sección 4 200 120 Teleformación
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos 2 100 25 Teleformación
Certificado dixital 3 150 30 Teleformación
Correo electrónico corporativo 3 150 12 Teleformación
Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos 2 100 30 Teleformación
Esquema Nacional de Seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade 1 50 20 Teleformación
Factura electrónica 1 25 20 Presencial
Informática básica 1 25 30 Presencial
Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos 4 200 25 Teleformación
Notifica.gal. Sistema de notificación electrónica 1 25 15 Presencial
Seguridade da información na Xunta de Galicia 4 200 30 Teleformación
Seguridade dixital nivel de usuario 3 150 30 Teleformación
Sinatura electrónica 1 25 25 Presencial
Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia 1 50 20 Teleformación
Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015 5 250 50 Teleformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 1 50 50 Teleformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 1 50 50 Teleformación
Portal de idiomas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Conversa en francés 1 15 50 Presencial
Conversa en inglés 2 30 50 Presencial
Lingua alemá. Nivel básico 1 (A1) 1 75 70 Teleformación
Lingua alemá. Nivel básico 2 (A2) 1 50 70 Teleformación
Lingua alemá. Nivel intermedio 1 (B1) 1 25 70 Teleformación
Lingua alemá. Nivel intermedio 2 (B2) 1 25 70 Teleformación
Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1) 1 20 50 Presencial
Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2) 1 20 50 Presencial
Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1) 1 100 150 Teleformación
Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2) 1 50 150 Teleformación
Lingua francesa. Nivel intermedio 1 (B1) 1 30 150 Teleformación
Lingua francesa. Nivel intermedio 2 (B2) 1 20 150 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1) 1 50 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1) 1 20 100 Presencial
Lingua inglesa. Nivel avanzado 2 (C2) 1 50 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1) 1 150 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2) 1 150 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (B1) 1 100 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (B1) 1 20 100 Presencial
Lingua inglesa. Nivel intermedio 1.1 (B1.I ) 6 120 50 Presencial
Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (B2) 1 50 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel intermedio 2.1 (B2.I) 6 120 50 Presencial
Lingua portuguesa. Nivel básico 1 (A1) 1 150 150 Teleformación
Lingua portuguesa. Nivel básico 2 (A2) 1 50 150 Teleformación
Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1 (B1) 1 30 150 Teleformación
Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2 (B2) 1 20 150 Teleformación
Linguaxe de signos 1 25 40 Presencial
Lingua galega
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega 6 120 30 Presencial
Medio de linguaxe administrativa galega 5 150 75 Teleformación
Medio de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Presencial
Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego 2 100 15 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Superior de linguaxe administrativa galega 6 180 75 Teleformación
Superior de linguaxe administrativa galega 2 60 75 Presencial
Plan formativo ofimático de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) 3 150 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 5 250 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 5 250 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress) 3 150 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux) 1 50 30 Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows) 3 150 30 Teleformación
– Formación en competencias específicas
Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia Turismo de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A nova directiva de viaxes combinadas e a súa repercusión no dereito interno 1 40 32 Presencial
Eficacia xurídica das actas e das dilixencias de inspección de turismo 1 35 20 Presencial
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Arquitectura SOA. Escenarios de aplicación na Amtega 1 25 50 Presencial
Procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega 1 25 50 Presencial
Secretaría Xeral para o Deporte
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Estratexias para favorecer o envellecemento activo da poboación, particularmente das persoas maiores, a través da actividade física 1 25 15 Presencial
Estratexias para o fomento da actividade física saudable 1 25 15 Presencial
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A avaliación integral da calidade de políticas e programas públicos 1 25 20 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A proba pericial médica, psicolóxica e de traballos social en clínica forense 1 35 12 Presencial
Actualización en materia de tráfico e seguridade vial 2 30 12 Presencial
Avaliación da calidade de servizos públicos 1 25 20 Presencial
Condución segura 2 48 9 Presencial
Ética pública. Os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia 1 25 12 Presencial
O novo procedemento sancionador das leis 39/2015 e 40/2015 1 25 21 Presencial
Rexistro, información e atención á cidadanía 5 120 20 Presencial
Secretaría Xeral de Igualdade
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A trata de seres humanos con fins de explotación sexual: a nova escravitude do século XXI 1 50 21 Teleformación
Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2 50 21 Presencial
Igualdade de xénero: perspectiva xurídica 1 25 21 Presencial
Violencia de xénero 1 30 21 Presencial
Violencia de xénero e mulleres con discapacidade 1 50 30 Teleformación
Asesoría Xurídica Xeral
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia 2 50 36 Presencial
Problemas prácticos e novidades na contratación pública 1 20 24 Presencial
Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Básico en prevención de riscos laborais 4 200 50 Teleformación
Os primeiros auxilios 4 200 20 Teleformación
Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público 1 50 25 Teleformación
Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 4 200 15 Teleformación
Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos 1 50 20 Teleformación
Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia 1 25 15 Presencial
Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación 4 100 12 Presencial
Consellería de Facenda
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Axudas de Estado, os novos regulamentos 2 40 12 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Curso práctico de xestión orzamentaria 1 25 50 Presencial
Elaboración dos orzamentos da Administración xeral e dos OOAA e axencias públicas 1 25 25 Presencial
Elixibilidade das intervencións cofinanciadas polo FSE Galicia 2014-2020 1 25 12 Presencial
Estatística avanzada co software libre R 1 50 30 Teleformación
Estatística básica e interpretación de datos empregando software libre 1 50 30 Teleformación
O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control 1 30 30 Presencial
O Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Principios básicos e funcionamento 2 30 15 Presencial
O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado 2 30 18 Presencial
O Sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia 1 15 21 Presencial
O Sistema de información de nómina Breixo 2 30 21 Presencial
Opcións de custos simplificados (OCS) 1 25 12 Presencial
Participa 1420 1 35 12 Presencial
Programa operativo de emprego xuvenil 1 30 30 Presencial
Sistema de análise de información de rercursos humanos 1 15 12 Presencial
Sistema de información analítica (Sian): emprego de táboas dinámicas 2 30 12 Presencial
Sistema de información tributaria (Xeito) 1 15 25 Presencial
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A inspección ambiental de Galicia: aplicación dos Bref’s 1 30 20 Presencial
Disciplina urbanística 1 35 30 Presencial
Lexislación transversal no planeamento urbanístico 1 35 30 Presencial
Meteoroloxía, cambio climático e calidade do aire 1 25 24 Presencial
Produción de información xeográfica de referencia 1 25 30 Presencial
Consellería de Infraestruturas e Vivenda
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Construción sustentable Breeam 1 20 20 Presencial
Edificios de consumo case nulo. Estandar passivhause 1 30 28 Presencial
Introdución ao Sistema de información do transporte 1 25 25 Presencial
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Economía
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A contratación con consumidores no dereito da Unión Europea 1 25 16 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A rastrexabilidade dos produtos alimentarios 1 20 16 Presencial
Actuacións administrativas en materia de protección e defensa das persoas consumidoras 1 35 20 Presencial
Análise de proxectos empresariais 1 25 24 Presencial
Curso introdutorio ás tecnoloxías e metodoloxías organizativas da Industria 4.0 1 25 24 Presencial
Ferramentas dixitais de interese empresarial 1 25 24 Presencial
Nocións de dereito para técnicos en materia de industria. Procedemento administrativo común e normativa sectorial 1 25 24 Presencial
Regulamentación de instalacións de alta tensión e rexímenes retributivos 1 30 25 Presencial
Trámites para a posta en marcha dunha empresa 1 25 24 Presencial
Emprego e Industria
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A economía social como fórmula para o emprendemento 1 35 30 Mixta
A responsabilidade social empresarial (RSE). A responsabilidade social empresarial na Administración pública 1 30 30 Presencial
A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) 5 100 20 Presencial
Actualización xurídica e de xestión da rede de técnicos de emprego de Galicia 2 70 30 Presencial
Adecuación de equipos de traballo a bordo dos buques de pesca 1 20 20 Presencial
Análise de accidentes de traballo 1 25 15 Presencial
Condicións de seguridade no almacenamento de materiais 1 30 20 Presencial
Curso de montaxe, modificación, desmontaxe e almacenamento de estadas normalizadas 1 25 20 Presencial
Formación en orientación laboral 5 175 25 Presencial
Prevención de riscos dos equipos a presión 1 30 20 Presencial
Produtividade e xestión do tempo. Factores clave para diminuír o estrés. Conciliación. Ferramentas TIC e método GTD. Eficacia nas reunións e no traballo 1 40 24 Presencial
Sistema informático de formación ocupacional (SIFO): funcionamento e aspectos principais 1 25 30 Presencial
Traballos saudables en cada idade 1 25 12 Presencial
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Educación)
Educación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) 1 25 20 Presencial
Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 1 25 20 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade motora 1 25 20 Presencial
O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade sensorial 1 25 20 Presencial
Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza 1 25 20 Presencial
Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da aplicación Xade 1 50 20 Teleformación
Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade 1 50 29 Teleformación
Cultura
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Os arquivos e o patrimonio documental: un recurso didáctico 1 30 15 Presencial
RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a catalogación 1 25 14 Presencial
Recursos arquivísticos en internet 1 30 15 Presencial
Xestión de proxectos en arquivos 1 30 15 Presencial
Consellería de Política Social
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional 4 100 20 Presencial
A reincidencia: medida do risco da reincidencia 1 25 20 Presencial
A xestión das emocións nos e nas profesionais dos servizos sociais 1 20 24 Presencial
Avaliación da calidade dos programas de intervención coa infancia e adolescencia 1 25 20 Presencial
Creatividade e comunicación 1 25 24 Presencial
Formación en habilidades sociais e comunicativas con colectivos específicos 1 25 18 Presencial
Intervención con menores con problemas de conduta 1 25 20 Presencial
Intervención dos equipos multiprofesionais ante o maltrato filioparental 1 25 20 Presencial
Introdución ao coaching 1 25 28 Presencial
Motivación e creatividade no ámbito da xuventude 1 30 12 Presencial
O protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar 1 25 20 Presencial
Tratamento e intervención multidisciplinar ante os problemas de conduta en menores en acollemento residencial 1 25 20 Presencial
Consellería do Medio Rural
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020 5 150 20 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS (Básico) 1 50 30 Teleformación
Elaboración de programacións didácticas 1 35 20 Presencial
Especialización na loita contra as pragas forestais en Galicia 1 35 30 Presencial
Formación de inspectores en sanidade vexetal 1 25 30 Presencial
Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas Feaga e Feader 2 100 25 Teleformación
Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica 5 175 12 Mixta
O sector lácteo. Normativa reguladora. Procesos industriais e distintivos de calidade. Problemática actual e retos futuros 1 35 25 Presencial
Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria 4 100 12 Presencial
Prevención de riscos laborais nos centros de formación e experimentación agroforestal. Primeiros auxilios 1 25 30 Presencial
Seguridade alimentaria na produción primaria gandeira 1 35 20 Presencial
Sistemas de información xeográfica-ARCGIS/QGIS orientado á reestruturación parcelaria (básico) 1 60 50 Teleformación
Consellería do Mar
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Análise da información ambiental dos plans de explotación marisqueira asociada aos requirimentos dos fondos FEMP 1 25 30 Presencial
Espectrometría de masas, o acoplamento perfecto ás técnicas híbridas. Aplicación a mostras ambientais e mariñas 1 35 25 Presencial
Formación en inspección pesqueira 1 30 15 Presencial
Técnicas en oceanografía e fitoplancto 1 35 30 Presencial
Consellería de Sanidade
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aspectos prácticos da Inspección de saúde pública 1 35 12 Presencial
Inspección sanitaria de adegas 1 25 12 Presencial
Procedemento disciplinario do persoal estatutario 1 25 20 Presencial
Procedemento sancionador en materia de centros, servizos e establecementos sanitarios 1 25 20 Presencial

Cursos da Administración local

Réxime xurídico e xestión das entidades locais
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A contratación pública local. Fiscalización e xestión da contratación menor e negociada de pequenos concellos 1 35 30 Mixta
A función de control e inspección urbanística nos pequenos municipios 1 25 25 Presencial
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A nova instrución de contabilidade local: especial referencia ás contas anuais 1 25 20 Presencial
Actualización en materia normativa básica de réxime local 1 30 15 Presencial
Análise de custos nas administracións públicas. O custo efectivo dos servizos na Administración local 1 30 25 Presencial
As relacións de postos de traballo na Administración local 1 30 25 Presencial
Elaboración de pregos de cláusulas administrativos e prescricións técnicas na Administración local 1 50 30 Teleformación
Extinción e liquidación de entes municipais. Remunicipalización dos servizos locais 1 50 25 Teleformación
Fiscalización de subvencións 1 25 25 Presencial
Fórmulas de cooperación en xestión de subvencións nos concellos de Galicia 1 25 15 Presencial
Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e medianos concellos 1 35 30 Mixta
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas 1 50 25 Teleformación
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 1 50 25 Teleformación
Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia 1 20 15 Presencial
O novo regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia e a súa incidencia na Administración local 1 30 30 Mixta
O novo réxime de tesouraría municipal. Especial referencia aos municipios de menos de 5.000 habitantes. 1 50 30 Teleformación
Os orzamentos das entidades locais. Informes de viabilidade e regra de gasto 1 35 25 Mixta
Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización 1 50 30 Teleformación
Racionalización de recursos humanos na Administración local 1 25 25 Presencial
Responsabilidade patrimonial da Administración pública 1 25 25 Presencial
Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades no ámbito local 1 50 30 Teleformación
Réxime disciplinario en materia urbanística no ámbito local 1 30 30 Presencial
Simplificación administrativa e desburocratización no ámbito local 1 50 30 Teleformación
Xestión patrimonial nas entidades locais 1 30 25 Presencial
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala 1 50 18 Teleformación
A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión 1 12 12 Presencial
Atención á cidadanía 1 50 25 Teleformación
Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano 1 50 30 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Dirección eficaz e xestión de equipamentos 1 25 20 Presencial
Exposición ao amianto nos edificios. Xestión do risco 1 30 14 Presencial
Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais 1 50 20 Teleformación
Negociación e traballo en equipo 1 35 25 Mixta
Prevención e xestión de conflitos 1 50 25 Teleformación
Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego 1 50 15 Teleformación
Técnicas elementais de arquivos 1 50 25 Teleformación
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos 1 50 25 Teleformación
Certificado dixital 1 50 30 Teleformación
Documentación electrónica. Arquivamento electrónico. Dixitalización de documentos 1 50 30 Teleformación
Factura electrónica 1 25 20 Presencial
Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos 1 50 25 Teleformación
Notifica.gal. Sistema de notificación electrónica 1 25 15 Presencial
Seguridade da información na Administración local 1 50 30 Teleformación
Sinatura electrónica 1 25 25 Presencial
Tramitación electrónica integral no marco da Lei 39/2015 1 50 50 Teleformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 1 50 50 Teleformación
Lingua galega
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Medio de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Superior de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Plan formativo ofimático de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) 1 50 30 Teleformación

Cursos da Administración de xustiza

Itinerarios formativos:
Civil
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A custodia compartida nas crises matrimoniais 1 50 17 Teleformación
Módulo I. Execución civil; disposicións xerais 1 50 25 Teleformación
Módulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria 1 50 25 Teleformación
Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais 1 50 25 Teleformación
Módulo IV. Xurisdición voluntaria 1 50 20 Teleformación
Módulo V. Concursal 1 50 20 Teleformación
Social
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Módulo I. Lexislación social I 1 50 25 Teleformación
Módulo II. Lexislación social II 1 50 25 Teleformación
Modulo III. A execución no proceso laboral 1 50 25 Teleformación
Contencioso
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Módulo I. Contencioso I 1 50 25 Teleformación
Módulo II. Contencioso II 1 50 25 Teleformación
Penal
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal 1 50 30 Teleformación
Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución 1 50 20 Teleformación
Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación 1 50 30 Teleformación
Módulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación 1 50 25 Teleformación
Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución 1 50 30 Teleformación
Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress) 1 50 30 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos 1 50 25 Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) 1 50 30 Teleformación
Xustiza dixital 1 50 30 Teleformación
Coñecementos transversais
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Negociación e traballo en equipo 1 35 25 Mixta
Organización de arquivos xudiciais e expurgo 1 50 25 Teleformación
Medicina forense
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Actualización en traumatismos craneofaciais 1 30 12 Presencial
Problemas comúns na práctica de patoloxía forense 1 30 12 Presencial
Lingua galega
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Curso medio de linguaxe xurídica galega 1 30 75 Teleformación
Curso superior de linguaxe xurídica galega 2 60 75 Teleformación
Curso superior de linguaxe xurídica galega 3 90 75 Teleformación

Cursos das universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A transparencia da Administración e os mecanismos de información 1 50 15 Teleformación
A xurisdición contencioso-administrativa 1 50 20 Teleformación
Curso básico de Seguridade Social 1 50 30 Teleformación
Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia 1 50 18 Teleformación
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 1 50 20 Teleformación
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas 1 50 25 Teleformación
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 1 50 25 Teleformación
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 1 50 20 Teleformación
Modalidades contractuais recollidas no Estatuto dos traballadores e na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación 1 50 30 Teleformación
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Xestión de proxectos I+D+i no horizonte 2020 1 50 30 Teleformación
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Atención á cidadanía 1 50 25 Teleformación
Como deseñar presentacións eficaces 1 50 20 Teleformación
Prevención e xestión de conflitos 1 50 25 Teleformación
Protocolo universitario 1 50 20 Teleformación
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Certificado dixital 1 50 30 Teleformación
Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos * 2 100 30 Teleformación
Factura electrónica * 1 25 20 Presencial
Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos 1 50 25 Teleformación
Notifica.gal sistema de notificación electrónica * 1 25 15 Presencial
Seguridade da información no ámbito das universidades públicas 1 50 30 Teleformación
Seguridade dixital nivel de usuario 1 50 30 Teleformación
Sinatura electrónica * 1 25 25 Presencial
Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015 * 5 250 50 Teleformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) * 1 50 50 Teleformación
* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo
Portal de idiomas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1) 1 50 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2) 1 50 80 Teleformación
Lingua galega
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Medio de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Superior de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Plan formativo ofimático de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) 1 50 30 Teleformación
Bibliotecas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Propiedade intelectual nas bibliotecas 1 25 24 Presencial

Cursos das entidades públicas instrumentais e institucións públicas autonómicas

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A elaboración dos pregos de cláusulas para a adxudicación de contratos públicos * 1 30 30 Presencial
A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica) * 1 50 25 Teleformación
A xurisdición contencioso-administrativa * 1 50 20 Teleformación
Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia * 3 150 25 Teleformación
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia 1 50 20 Teleformación
Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia * 2 100 18 Teleformación
Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 1 50 20 Teleformación
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 1 50 20 Teleformación
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas 1 50 25 Teleformación
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 1 50 25 Teleformación
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 1 50 20 Teleformación
Nocións básicas de contabilidade pública * 1 25 20 Presencial
Nóminas e retribucións do persoal * 1 30 20 Presencial
Nova normativa da función pública de Galicia * 1 20 15 Presencial
O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral 1 50 20 Teleformación
O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común * 1 30 12 Presencial
Obradoiro práctico de IRPF * 1 25 25 Presencial
Os contratos do sector público * 2 100 30 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público * 2 100 25 Teleformación
Transparencia e aceso a información pública * 1 25 15 Presencial
* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Introdución á Union Europea e ao seu dereito 1 50 20 Teleformación
Novo regulamento europeo en materia de tratamento de datos persoais 1 25 20 Presencial
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala 1 50 18 Teleformación
Atención á cidadanía 1 50 25 Teleformación
Como deseñar presentacións eficaces 1 50 20 Teleformación
Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública 1 50 30 Teleformación
Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais 1 50 20 Teleformación
Negociación e traballo en equipo 1 35 25 Mixta
Técnicas elementais de arquivos 1 50 25 Teleformación
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Certificado dixital * 3 150 30 Teleformación
Correo electrónico corporativo 1 50 12 Teleformación
Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos * 2 100 30 Teleformación
Factura electrónica * 1 25 20 Presencial
Notifica.gal sistema de notificación electrónica * 1 25 15 Presencial
Sinatura electrónica * 1 25 25 Presencial
Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015 * 5 250 50 Teleformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) * 1 50 50 Teleformación
* Esta actividade publicarase na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica, e estará aberta a este colectivo
Portal de idiomas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Lingua francesa. Nivel básico 1 (A1) 1 50 150 Teleformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Lingua francesa. Nivel básico 2 (A2) 1 50 150 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel básico 1 (A1) 1 50 80 Teleformación
Lingua inglesa. Nivel básico 2 (A2) 1 50 80 Teleformación
Lingua galega
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Medio de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Superior de linguaxe administrativa galega 1 30 75 Teleformación
Plan formativo ofimático de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 1 50 50 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress) 1 50 30 Teleformación
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010) 1 50 30 Teleformación

Cursos de autoformación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A Administración electoral: o papel das administracións galegas 2 200 15 Autoformación
A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios 2 200 15 Autoformación
As subvencións. Regulación estatal e autonómica 2 200 40 Autoformación
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia 2 200 20 Autoformación
Estatuto básico do empregado público 2 200 25 Autoformación
Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia 2 200 18 Autoformación
Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 2 200 20 Autoformación
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 2 200 20 Autoformación
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas 2 200 25 Autoformación
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 2 200 25 Autoformación
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 2 200 20 Autoformación
O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas 2 200 15 Autoformación
O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral 2 200 20 Autoformación
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público 2 200 25 Autoformación
Réxime disciplinario do empregado público de Galicia 2 200 15 Autoformación
Subvencións e axudas económicas en tempos de crise 2 200 18 Autoformación
Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa 2 200 25 Autoformación
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Cooperación transfronteiriza e cohesión 2 200 24 Autoformación
Introdución á Union Europea e ao seu dereito 2 200 24 Autoformación
Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos 2 200 30 Autoformación
O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control 2 200 15 Autoformación
O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas 2 200 20 Autoformación
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Básico en prevención de riscos laborais 2 200 50 Autoformación
Cambio e motivación nas organizacións 2 200 15 Autoformación
Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública 2 200 30 Autoformación
Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 2 200 15 Autoformación
Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos 2 200 15 Autoformación
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos 2 200 25 Autoformación
Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos 2 200 20 Autoformación
Seguridade dixital a nivel de usuario 2 200 30 Autoformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 2 200 50 Autoformación
Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 2 200 50 Autoformación
Plan formativo ofimático de Galicia
Nome do curso Edicións Prazas Horas Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) 2 200 50 Autoformación
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) 2 200 50 Autoformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) 2 200 50 Autoformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 2 200 50 Autoformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office) 2 200 30 Autoformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 2 200 30 Autoformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress) 2 200 30 Autoformación
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010) 2 200 30 Autoformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux) 2 200 30 Autoformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows) 2 200 30 Autoformación

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *