Gstión presupuesto Illes Balears

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 16 de maig de 2017 per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió pressupostària de l’exercici de 2017 com a conseqüència de la modificació de l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

Text

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, el Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han introduït variacions en l’estructura vigent de l’Administració autonòmica, tant pel que fa a les denominacions com a les competències o atribucions, amb efectes des del 8 d’abril de 2017.

Aquestes modificacions determinen que l’estructura pressupostària actualment vigent, establerta en els annexos 2 a 4 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, no s’adapti a la nova classificació orgànica, això és, a les seccions pressupostàries i als centres de cost o d’ingrés, ni tampoc als programes en què es codifiquen els estats pressupostaris d’aquest exercici.

Per tant, tenint en compte el risc que, per a la indemnitat de la informació comptable, suposa la reclassificació de les seccions, els centres de cost o d’ingrés i els programes pressupostaris per adaptar-los a l’estructura dels òrgans amb responsabilitat executiva, es considera més adequat mantenir-ne l’estructura pressupostària inicial i establir determinades normes d’adaptació que facilitin la gestió pressupostària i econòmica fins que acabi aquest exercici.

Per tot això, fent ús de les facultats a què es refereixen la disposició addicional única del Decret 6/2017 i la disposició addicional tercera del Decret 24/2015, de 7 d’agost, dict la següent

ORDRE

Article únic

Normes específiques de gestió, execució, comptabilització, liquidació i control dels pressuposts de l’exercici de 2017

  1. La presidenta, el vicepresident i els titulars de les conselleries que estableix el Decret 24/2015, de 7 d’agost, han d’exercir les competències en matèria de modificacions pressupostàries i de gestió i d’execució del pressupost de despeses i d’ingressos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, de conformitat amb l’atribució de competències que estableixen el Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la resta de normativa aplicable.

No obstant això, es mantenen les seccions pressupostàries vigents a 1 de gener de 2017, establertes de conformitat amb la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, amb el mateix nivell de desglossament quant als centres gestors, els centres de cost o d’ingrés i els programes, tenint en compte la distribució d’aquests programes que, en relació amb cada una de les conselleries actuals, fixa l’annex d’aquesta Ordre, sens perjudici que la competència per dictar els actes d’execució del pressupost en relació amb els expedients imputats al programa denominat “Qualitat, transparència i participació” i “Direcció i serveis generals de Participació, Transparència i Cultura” correspongui al conseller o a la consellera que tengui atribuïda la competència en la matèria que afecti cada expedient de despesa.

  1. La comptabilització i la liquidació dels pressuposts de l’exercici de 2017 s’han de dur a terme en les mateixes seccions, centres gestors, centres de cost o d’ingrés i programes pressupostaris que estableixen els annexos 2 a 4 de la Llei 18/2016, amb independència de la nova estructura orgànica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  2. Fins al tancament d’aquest exercici, la gestió econòmica (inclosa la gestió economicoadministrativa de contractes i de subvencions), la gestió pressupostària i l’exercici de la funció de control intern, a càrrec de les unitats de gestió econòmica, de les unitats de contractació administrativa i de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, relatives a actes, assumptes o expedients en les matèries afectades per la reestructuració, han de continuar sent exercits per les mateixes unitats a les quals corresponien aquestes funcions abans de l’entrada en vigor del Decret 6/2017, d’acord amb les autoritzacions d’accés al sistema d’informació economicofinancera.

Disposició addicional única

Supòsits especials que afectin determinats crèdits pressupostaris d’acord amb el que disposa aquesta Ordre

Malgrat que, amb caràcter general, d’acord amb el que disposa aquesta Ordre, la modificació de l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no altera l’estructura pressupostària existent, per raons d’eficàcia en la gestió pressupostària i en l’exercici de les competències que han resultat reassignades, determinats crèdits pressupostaris es poden executar en partides pressupostàries de les seccions receptores de competències, amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent de modificació de crèdit. Aquests crèdits s’han de determinar mitjançant una resolució conjunta del director general de Pressuposts i Finançament i de l’interventor general, a proposta de les secretaries generals de les seccions pressupostàries afectades.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta Ordre.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Ordre comença a regir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que produeixi efectes des de la vigència del Decret 6/2017.

 

Palma, 16 de maig de 2017

 La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques Catalina Cladera i Crespí

 

ANNEX

Nova conselleria Secció C. gestor Programa Denominació del programa
Conselleria de Presidència 11 111 121A Serveis generals de la Presidència del Govern
11 112 121B Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència
11 112 126B Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears
11 114 121C Coordinació de programes del Govern
11 115 151A Comunicació institucional
11 116 126E Serveis de l’Advocacia i coordinació de serveis jurídics
11 116 126H Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa
11 117 131B Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats
11 117 131C Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears
11 117 211A Col·laboracions institucionals en matèria de justícia
11 117 231A Coordinació de l’acció exterior del Govern
11 117 231B Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior
11 118 131A Relacions amb el Parlament
26 263 151C01 Qualitat al Govern de les Illes Balears
26 263 151C02 Atenció i informació a la ciutadania
26 263 151C03 Transparència i bona governança
 
Conselleria de Cultura, Participació i Esports 26 261 451A Direcció i serveis generals de Transparència, Cultura i Esports
26 262 455A Promoció i serveis de cultura
26 263 151C04 Participació
26 263 151C05 Voluntariat
26 264 455B Planificació i normalització de la llengua catalana
26 265 322A Protecció i foment de la  integració i foment de la participació social de la joventut
26 265 461A Promoció i foment de l’esport

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *