Medidas tributarias y administrativas COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19.

(DOGV de 30.03.2020)

Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d’Espanya ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, a adoptar amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l’adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d’ingressos d’aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Un dels col·lectius que més poden patir aquesta crisi són les persones treballadores en règim d’autònom afectades pel tancament dels seus negocis. És per això que cal abordar de manera immediata les actuacions necessàries per a pal·liar l’inevitable dany causat per la pandèmia.

Així mateix, la limitació de la llibertat de circulació de les persones establida en l’article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, impedeix també acudir a les oficines o dependències públiques per a complir amb les obligacions i deures tributaris.

D’altra banda, la prevenció i la protecció de la salut del personal al servei dels òrgans de l’Administració valenciana ha portat l’Administració del Consell, mitjançant la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a regular diverses mesures excepcionals en els centres de treball dependents de l’Administració tributària de la Generalitat, que s’han concretat en diferents resolucions dels òrgans competents de personal dirigides a facilitar l’exercici de modalitats no presencials de treball i minimitzar la presència del personal en les dependències públiques.

Atés que en l’actualitat els sistemes de presentació d’autoliquidacions tributàries per via telemàtica o a través d’entitats col·laboradores en la recaptació del tribut, no permeten l’admissió de la totalitat de les declaracions tributàries corresponents als tributs cedits gestionats pels òrgans de la Generalitat i dels tributs propis, es fa necessària l’ampliació de terminis amb la finalitat de no abocar irremissiblement els obligats tributaris, fins i tot en contra de la seua voluntat, a la comissió d’incompliments de la normativa tributària dels quals podrien resultar conseqüències jurídiques lesives per als seus interessos.

Finalment, suspeses les activitats de tots els establiments que constitueixen els locals d’instal·lació a què fa referència l’article 33 del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i tenint en compte que, a diferència d’altres tipus de joc, on la quota es calcula en funció de les quantitats efectivament jugades, la quota tributària del tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar, en cas d’explotació de màquines i aparells automàtics es calcula d’acord amb una quantitat fixa en funció de la classificació de les màquines o aparells automàtics aptes per a la realització dels jocs, no resulta procedent l’exigència d’una quota tributària quan la màquina no es troba en explotació per causes alienes a la voluntat del seu titular.

Concorren circumstàncies singulars i raons d’interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria d’ajudes i justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d’acord amb el que preveu l’article 22, apartat 2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. D’altra banda, l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, i també alguns dels tràmits que han de seguir-se en el procediment d’elaboració. Les actuacions, a més, han de tindre el caràcter de màxima urgència. Per aquesta raó, i en aplicació de l’apartat 4 de la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s’aplicarà a aquest procediment.

D’acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball les competències en matèria d’economia, sectors productius, comerç i ocupació; i a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic les competències en matèria d’hisenda i política financera, per la qual cosa als referits departaments del Consell els competeix la planificació i desenvolupament de les mesures necessàries per a portar a terme aquesta actuació, atés el seu caràcter econòmic i laboral, per un costat, i financer i tributari, per un altre.

Per tot això, i en virtut del que estableixen els articles 44, 49 i 50 de l’Estatut d’Autonomia, a proposta conjunta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 27 de març de 2020,

DECRETE

CAPÍTOL I

Suport econòmic a les persones

treballadores en règim d’autònom

Article 1. Ajudes urgents a les persones treballadores en règim d’autònom

1. Per decret del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores en règim d’autònom que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana, que s’han vist afectades per la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

2. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspondrà a la persona titular de la Secretaria Autonòmica d’Ocupació.

Article 2. Raons d’interés públic que concorren en la seua concessió i impossibilitat de la seua convocatòria pública

Aquestes subvencions es concediran de forma directa, en aplicació del que preveu l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, en relació amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 28, i l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per concórrer raons d’interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma en les persones treballadores autònomes, que constitueixen la major part del teixit empresarial valencià.

Article 3. Persones beneficiàries

1. En el decret referit s’establiran els requisits i les condicions que hauran de complir les persones beneficiàries.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003.

Article 4. Import de les ajudes

1. La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre cessant per a les persones treballadores en règim d’autònom obligades al tancament com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març; i de 750 euros per a la resta de casos.

2. L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret llei ascendeix a 57.500.000 euros. D’acord amb la previsió legal de l’últim paràgraf de l’article 168.1.c de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 322.51 “Foment de l’ocupació”, del pressupost de LABORA per a l’exercici 2020.

3. Als efectes de la modificació de crèdit de l’apartat anterior, atenent l’excepcionalitat de les circumstàncies que concorren, es podran aprovar transferències de crèdit que minoren crèdits per a operacions de capital.

CAPÍTOL II

Suport financer a les persones

treballadores en règim d’autònom

Article 5. Aportació al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana-AFIN-SGR.

La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Finances, aportarà al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, AFIN-SGR, 17.000.000,00 € destinats a facilitar la concessió d’avals a les persones treballadores en règim d’autònom.

Article 6. Facilitats de pagament per als crèdits titularitat de l’Institut Valencià de Finances

S’adoptaran per part dels òrgans competents de l’Institut Valencià de Finances mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits concedits per l’entitat.

Article 7. Línies de finançament bonificat 2020

A través de les línies de finançament existents en l’Institut Valencià de Finances es donarà resposta no únicament a les necessitats de liquiditat lligades a la reposició del capital circulant, sinó a les necessitats d’inversió previstes per les autònomes i autònoms valencians durant 2020.

Article 8. Dotació d’un fons en l’Institut Valencià de Finances a càrrec del seu benefici.

Es modifica el subapartat 3.(iii) de l’apartat II de l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que quedarà redactat de la forma següent:

«(iii) L’Institut Valencià de Finances (IVF) podrà concedir ajudes als titulars dels préstecs que així ho sol·liciten en el marc de les corresponents convocatòries. Les ajudes hauran de respondre necessàriament a un programa d’estímul econòmic finançat per un organisme de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions a l’Institut Valencià de Finances en forma de subvencions de capital.

Excepcionalment, en supòsits d’emergència sanitària, declaració d’estat d’alarma o qualsevol altra situació extraordinària que considere el Consell General de l’Institut Valencià de Finances es podrà destinar els beneficis de l’exercici anterior a la bonificació del finançament que es concedisca en l’exercici en curs.

Les ajudes que l’Institut Valencià de Finances puga, si escau, atorgar als titulars d’aquests préstecs podran suposar la bonificació de fins a un 30% del capital.

Igualment, l’Institut Valencià de Finances podrà concedir ajudes consistents en la bonificació del cost dels avals atorgats per entitats financeres a les persones treballadores en règim d’autònom amb domicili social o operatiu a la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes es regiran pels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la disposició addicional sisena d’aquesta llei, i s’entén per la seua normativa específica els acords adoptats pel Consell General de l’IVF.

Així mateix, podrà concedir crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat, de conformitat amb el que es preveu en la present llei, i tindran la consideració de normativa específica d’aquestes operacions financeres els acords adoptats pel Consell General de l’IVF.

A l’efecte de l’article 159 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, no tenen la consideració de subvencions els crèdits sense interés, o amb interés inferior al de mercat, concedits pels ens als quals es refereix l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, la gestió dels quals haja sigut encomanada a l’IVF. Aquestes operacions financeres es regiran per la seua normativa específica i estaran subjectes a dret privat.

Per als crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat que concedisca l’IVF o els fons sense personalitat jurídica als quals es refereix l’article 2.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, la gestió dels quals haja sigut encomanada a l’IVF, en el marc de programes i acords d’estímul econòmic finançats per organismes de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions de capital, tindran la consideració de normativa específica d’aquestes operacions financeres les instruccions o acords adoptats pels seus òrgans de govern, que en tot cas hauran de preveure, amb caràcter previ a la seua formalització, els requisits i obligacions dels beneficiaris i entitats col·laboradores i el procediment d’aprovació. Aquestes instruccions hauran de respectar els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.»

CAPÍTOL III

Mesures de caràcter tributari

Article 9. Ampliació dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions i pagament de determinats impostos

Els terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i donacions i sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com els dels tributs sobre el joc que hagen finalitzat durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, s’amplien fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència d’aquest estat d’alarma.

Si l’últim dia del termini resulta inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.

En cas de declaracions periòdiques, es presentaran tantes declaracions com trimestres naturals resulten afectats.

Article 10. Bonificació del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics

Es bonificarà en el 100 per cent de la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics a què es refereix l’article 15.U de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, en la part que corresponga proporcionalment als dies transcorreguts des de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, fins a la data de finalització de la vigència d’aquest estat d’alarma.

Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que es mantinga en explotació la màquina durant, almenys, els dos trimestres naturals posteriors a aquell en el qual finalitze l’estat d’alarma.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

Se suprimeix, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, el requisit segon de la deducció regulada en les lletres n) i ñ) de l’apartat u de l’article 4 (deduccions autonòmiques) de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, relatiu a l’obligació del contribuent, com a arrendatari, de presentar la corresponent autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats derivada del contracte d’arrendament de l’habitatge habitual.

Disposició addicional segona

1. L’adopció de qualsevol classe de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració del Consell per a fer front a la Covid-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que es preveu en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. D’acord amb la previsió establida en l’apartat anterior, a tots els contractes que haja de subscriure l’Administració de la Generalitat o els seus organismes públics i entitats de dret públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell per a fer front al Covid-19, els resultarà aplicable la tramitació d’emergència. En aquests casos, si cal realitzar abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el que es disposa respecte a les garanties en l’esmentada Llei 9/2017, i serà l’òrgan de contractació qui determinarà aquesta circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada haurà de deixar-se constància en l’expedient.

3. El lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genere l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront de la Covid-19 es podrà realitzar a justificar sense que siga aplicable el que s’estableix respecte a les garanties en la Llei 9/2017. En casos degudament justificats i excepcionals, amb l’autorització prèvia de la persona titular de la conselleria competent en el seu respectiu àmbit, els lliuraments podran arribar fins al 100% de la despesa. Aquesta autorització haurà de comunicar-se de manera immediata a la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

Es faculta el Consell per a adoptar les disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de març de 2020

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO

El conseller d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *