Impost sobre begudes ensucrades envasades a Catalunya

DECRET 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

Preàmbul

Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades i se’n regula els elements essencials de conformitat amb el principi de reserva de llei establert en l’article 31.3 de la Constitució. Ara, cal complementar aquest marc legal amb la normativa reglamentària de desplegament.

Aquest Decret es dicta, per tant, a l’empara del títol competencial reconegut a l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que la Generalitat té competència per establir els seus propis tributs, sobre els quals té capacitat normativa, i, en l’exercici de la potestat reglamentària que atorga l’article 68 del mateix Estatut al Govern.

S’acompleixen en aquest cas els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En aquest sentit, la regulació del tribut no estaria completa sense la promulgació del Reglament en el qual es regulen tots els ítems que restaven pendents; així, la redacció es contrau a cobrir aquesta necessitat i s’evita perllongar la transitorietat de la situació pendent de regulació reglamentària. Cal assenyalar que s’ha tramitat el projecte respectant tots els requisits de transparència i participació i s’ha completat en el mínim lapse de temps possible.

El Reglament que aprova aquest Decret conté 8 articles, una disposició transitòria i una disposició final.

Els dos primers articles regulen aspectes generals, com són l’objecte del Reglament i el règim jurídic de l’impost, respectivament.

Per la seva banda, l’article 3 defineix el concepte de beguda envasada, seguint la normativa europea reguladora del sector; en tant que l’article 4 recull el concepte de distribuïdor, com a substitut del contribuent.

També com a norma aclaridora, l’article 5 desenvolupa les normes de càlcul de la quota: quant a la base imposable, estableix que està constituïda per les quantitats netes de beguda venudes al contribuent, entesa com la quantitat venuda minorada per la corresponent a la beguda retornada al substitut; també es concreta quin és el tipus de gravamen, regulat en l’article 76 de la Llei, distingint quan cal considerar el sucre total i quan només el sucre afegit.

Ja en l’àmbit de la gestió, l’article 6 estableix el període de liquidació de l’impost, trimestral, que engloba tots els fets imposables que s’han meritat en el període esmentat; a més, el mateix precepte regula el termini i forma de presentació i ingrés de l’autoliquidació. L’article 7, al seu torn, desenvolupa els articles 73.3 i 74.2 de la Llei i estableix les obligacions formals inherents a l’obligació tributària principal del contribuent i del substitut del contribuent, consistents en l’obligació de presentar una declaració informativa anual relativa a la informació sobre els subjectes intervinents i els productes subministrats. A més, s’opta per una aplicació i inspecció centralitzada del tribut, i s’especifica, en l’article 8, que l’òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció de l’impost en tot el territori de Catalunya són les Oficines Centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.

Finalment, el Reglament estableix, mitjançant disposició transitòria, la no inclusió de l’impost en les factures emeses pel substitut que corresponguin a begudes subministrades al contribuent amb anterioritat a 1 de maig del 2017, encara que la factura s’emeti amb posterioritat a aquesta data. D’altra part, i mitjançant disposició final, es preveu la possibilitat d’habilitar altres vies de presentació i ingrés de l’autoliquidació en el cas que les aplicacions informàtiques necessàries a l’efecte no estiguin encara operatives en les dates en què el Reglament ha establert el període d’autoliquidació.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

S’aprova el Reglament de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, que s’insereix a continuació.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juny de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Reglament

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament normatiu per a l’aplicació de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Article 2. Règim jurídic de l’impost

 1. L’impost sobre begudes ensucrades envasades es regeix per la Llei 5/2017, del 28 de març, per aquest Reglament i per les disposicions que el desenvolupin.
 2. En defecte de regulació específica hi són d’aplicació les disposicions legals i reglamentàries que regeixen els tributs de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Fet imposable

A l’efecte d’aquest impost és beguda envasada, qualsevol unitat de venda destinada a ser presentada sense ulterior transformació al consumidor final, l’envàs de la qual ha estat condicionat abans de ser posat a la venda de tal forma que no pugui modificar-se el contingut sense obrir-lo o modificar-lo; no és beguda envasada aquella que s’envasa a sol·licitud del consumidor en el lloc de venda o que s’envasa per a la seva venda immediata. Tot això sens perjudici de la subjecció a l’impost de les begudes subministrades al consumidor per mitjà de sortidor, d’acord amb la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 72 de la Llei 5/2017, del 28 de març.

Article 4. Substitut del contribuent

En relació amb l’article 74 de la Llei 5/2017, del 28 de març, és distribuïdor aquell que ven la beguda al contribuent, amb independència de qui efectuï el transport de la mercaderia al punt de venda, sigui el mateix distribuïdor, sigui el contribuent, sigui un tercer que realitza el servei de transport.

Article 5. Determinació de la quota

 1. La base imposable ha d’incloure les quantitats, expressades en litres, de beguda subministrada o venuda, durant el període de liquidació.

En el cas que, d’acord amb el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 74 de la Llei 5/2017, del 28 de març, l’obligat tributari sigui el substitut del contribuent, la base imposable està constituïda per les quantitats netes de beguda venudes al contribuent durant el període de liquidació. S’entén per quantitat neta de beguda la que resulta dels litres corresponents a beguda venuda minorats en la dels litres corresponents a beguda retornada pel contribuent al substitut.

En el cas que la quantitat neta de beguda declarada en el període de liquidació fos negativa aquesta minorarà la quantitat neta de beguda a declarar en el període immediatament posterior.

 1. Per a l’aplicació dels tipus de gravamen previstos en l’article 76 de la Llei 5/2017, del 28 de març, s’ha de considerar el contingut total d’edulcorants calòrics de la beguda, llevat que es tracti de begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, i de llets o alternatives de les llets, en què s’ha d’aplicar el tipus de gravamen considerant només el contingut d’edulcorants calòrics efectivament afegits.
 2. En el cas de preparats solubles i xarops concentrats a què es refereix el darrer paràgraf de l’article 76 de la Llei, el tipus de gravamen s’ha de determinar en funció del contingut de sucre que contindria la beguda un cop reconstituïda i preparada per a ésser consumida, d’acord amb les indicacions de la fitxa tècnica del fabricant.

Article 6. Període de liquidació, termini i forma de presentació i ingrés de l’autoliquidació

 1. El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural.
 2. La presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent a cada període de liquidació s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació.
 3. L’autoliquidació que ha de presentar el substitut del contribuent ha d’incloure la quota determinada conforme l’article 4 d’aquest Reglament, en relació amb les begudes venudes i retornades durant el període de liquidació. A aquest efecte, s’entén que les begudes han estat venudes o retornades al contribuent en la data d’emissió de la factura corresponent.
 4. L’autoliquidació que ha de presentar el contribuent, d’acord amb allò disposat a l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, ha d’incloure la quota de l’impost meritat per les begudes posades a disposició del consumidor durant el període de liquidació.

A aquest efecte, s’entenen posades a disposició del consumidor, les begudes efectivament venudes al consumidor final.

 1. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.

Article 7. Obligacions formals dels obligats tributaris

 1. L’exigència de l’impost al contribuent ha de constar en la corresponent factura emesa pel substitut, en què s’han d’identificar les quotes corresponents a les begudes subministrades en funció del tipus aplicable.

Per contra, la repercussió que ha de fer el contribuent de l’impost al consumidor final, prevista en l’apartat 2 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, ha de fer-se en el preu de la beguda sense que sigui necessari fer-la constar de forma diferenciada en el tiquet de compra.

 1. El substitut del contribuent ha de de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya, una declaració informativa anual amb el contingut següent:
 2. a) La relació de contribuents als qui ha subministrat la beguda subjecta a tributació. Respecte de cada un dels contribuents ha de fer constar les quantitats, expressades en litres, de beguda subministrada així com també les quantitats corresponents a begudes que el contribuent li hagi retornat i que s’han tingut en compte per a determinar la quantitat neta de beguda subministrada conforme l’apartat 3 de l’article 5 d’aquest reglament.
 3. b) La relació de persones i entitats a les que el distribuïdor no hagi exigit l’impost per haver-li declarat aquelles ésser substituts del contribuent així com també les quantitats de beguda, expressades en litres, que li hagi subministrat. A tal efecte, ha de disposar d’una declaració de l’adquirent de la beguda en aquest sentit, en què constin les seves dades fiscals d’identificació.
 4. El contribuent que, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, hagi de complir amb l’obligació tributària principal, ha de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya una declaració informativa anual, en què es relacionin els distribuïdors que li hagin subministrat la beguda subjecta a tributació i les quantitats de beguda subministrada, expressades en litres.
 5. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’Hisenda, s’han de determinar les condicions, la forma i el termini de presentació de les declaracions informatives que es regulen en els apartats 2 i 3 d’aquest article.

Article 8. Òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció

La gestió i recaptació de l’impost i la seva inspecció en tot el territori de Catalunya corresponen a les Oficines Centrals de l’Agència Tributària de Catalunya

Disposició transitòria

Exigibilitat de l’impost en factura.

No s’ha d’incloure l’impost en les factures emeses pel substitut que corresponguin a begudes subministrades al contribuent amb anterioritat a 1 de maig del 2017, encara que la factura s’emeti amb posterioritat a aquesta data.

Disposició final

Presentació i ingrés de l’autoliquidació

Mentre els sistemes informàtics no estiguin adequats per poder donar compliment al que estableix l’article 6 d’aquest Reglament, s’autoritza la Direcció de l’Agència Tributària de Catalunya perquè, mitjançant resolució, habiliti altres canals de presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’impost.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *